Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
gparted [2012/07/20 18:52]
Ubuntu
gparted [2012/08/10 21:53] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== GParted ====== +#REDIRECT systém/datová úložiště/​gparted
- +
-{{.:​gparted-icon.png}} **GParted** je grafický nástroj pro práci s disky a diskovými oddíly. Umožňuje jejich (diskových oddílů) snadné tvoření, mazání, přesouvání a další operace. GParted existuje také jako samostatné [[http://​gparted.sourceforge.net/​livecd.php|LiveCD]] (/ivé CD//). Podrobnosti [[GParted Live CD|zde]]. +
- +
-{{.:​cd.png}} GParted se nenachází v základní instalaci, ale naleznete ho na instalačních CD všech podporovaných [[vydání]] Ubuntu a jeho oficiálních derivátů. +
- +
-{{.:​stop.png}} **Jako každá změna na disku sebou použití GParted sebou nese nebezpečí ztráty dat, proto před jakoukoli manipulací s oddíly nezapomeňte zazálohovat veškerá cenná data!** +
- +
-{{ .:​gparted-okno.png?​550 }} +
- +
-====== Instalace ====== +
- +
-{{.:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​gparted|gparted]]. +
- +
-{{.:​tip.png}} Pokud budete potřebovat vytvářet nebo upravovat oddíly se souborovým systémem NTFS, nainstalujte také balík [[apt://​ntfsprogs|ntfsprogs]]. +
- +
-====== Spuštění ====== +
- +
-{{.:​navigate.png}} Aplikaci můžete spustit z nabídky **Systém → Správa → Editor diskových oddílů**, případně [[Terminál|příkazem]] ''​gksudo gparted''​. +
- +
-====== Použití ====== +
- +
-{{.:​warning.png}} Provádět změny lze pouze na oddílech, které nejsou [[Připojení disku|připojeny]] - systémový oddíl tak můžete upravovat pouze z LiveCD - například z instalačního CD Ubuntu nebo z již výše zmíněného GParted LiveCD. +
- +
-Připojené oddíly poznáte podle ikonky klíčů {{.:​locked.png}} zobrazené u daného oddílu - oddíly, které aktuálně nejsou používány,​ můžete pomocí kontextové nabídky odpojit (viz níže). +
- +
-===== Rozhraní ===== +
- +
-{{ .:​gparted-okno2.png?​550 }} +
- +
-Prostředí GParted je velice přehledné a snadné na ovládání. Okno aplikace si rozdělíme do tří částí tak, jak je naznačeno na obrázku. +
- +
-První (horní) část obsahuje v pravé části seznam disků (jak pevných disků, tak paměťových karet atp.), které jsou v systému dostupné a mezi nimiž si můžete vybírat. V levé části jsou pak operace, které můžete udělat s vybraným oddílem. +
- +
-Druhá (prostřední) část obsahuje grafické znázornění oddílů obsažených na disku. +
- +
-Ve třetí (spodní) části jsou pak oddíly rozepsány po řádcích s podrobnými informacemi. +
- +
-===== Operace ===== +
- +
-Nejdůležitější funkcí GParted jsou operace s oddíly. Níže sepsané operace můžete vyvolat z kontextové nabídky, kterou získáte pravým kliknutím na daný oddíl (jak v grafickém znázornění,​ tak v seznamu oddílů), případně z nabídky **Oddíl**. "​Nejoblíbenější"​ operace jsou k dispozici také z nabídky v horní části okna aplikace. +
- +
- +
-{{ .:​gparted-operace.png }} +
- +
- +
-|  **Možnosti úpravy oddílů** ​ || +
-|**Akce**|**Popis**| +
-|Nový|Na prázdném místě na disku vytvoří nový oddíl. Ze zobrazené nabídky můžete vybrat souborový systém, velikost atp.| +
-|Smazat|Smaže daný diskový oddíl, na disku vznikne volné místo.| +
-|Změnit velikost/​Přesunout|Umožňuje změnit velikost (zvětšit nebo zmenšit) daného oddílu. Přesouvat lze pouze některé typy oddílů. Přesun a změna velikosti jsou možné pouze pokud je před nebo za oddílem nějaké volné místo.| +
-|Kopírovat|Zkopíruje diskový oddíl, který může být následně //Vložen// na některé prázdné místo.| +
-|Vložit|Vloží diskový oddíl, který byl původně označen ke //​Kopírování//,​ na vybrané místo.| +
-|Formátovat jako|Změní souborový systém na daném oddíle (tzv. //​zformátuje ho//). Toto vede ke ztracení všech dat na daném oddíle.| +
-|Odpojit|Pokud je daný oddíl [[Připojení disku|připojen]],​ bude daný oddíl odpojen.| +
-|Nastavit příznaky|Nastavení příznaků ("​flags"​) oddílu (např. //boot//). **Špatné nastavení příznaků na systémovém disku může vést k nemožnosti spustit systém.**| +
-|Zkontrolovat|Zkontroluje diskový oddíl na chyby a pokusí se je opravit.| +
-|Název|Umožňuje nastavit název oddílu.| +
-|Informace|Zobrazí podrobné informace o daném oddílu.| +
- +
-{{.:​tip.png}} Nezapomeňte,​ že všechny zvolené akce budou provedeny teprve po použití volby **Použít**. +
- +
-====== Odstranění ====== +
- +
-{{.:​clear.png}} [[Instalace programů|Odeberte]] balík ''​gparted''​. +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​gparted.sourceforge.net/​|Domovská stránka programu]] {{.:​en.png}} +
-  * [[http://​gparted.sourceforge.net/​|Příručka k aplikaci GParted na domovské stránce programu]] {{.:​cz.png}} +
-  * [[http://​www.root.cz/​clanky/gparted-svycarsky-nuz-na-oddily|článek o GParted na root.cz]] {{.:​cz.png}}+
  • Poslední úprava: 2012/08/10 21:53
  • autor: Ubuntu