Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
mutt [2012/07/26 13:23]
Ubuntu
mutt [2012/08/10 15:14] (aktuální)
Ubuntu
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Mutt ====== +#REDIRECT ​programy/internet/mutt
- +
-**Mutt** je rychlý terminálový e-mailový klient. Poskytuje standardní přístup k e-mailovým službám, podporuje většinu protokolů, mime, ad. +
- +
-====== Instalace ====== +
-Spustíme menu - aplikace - terminal, [[Instalace programů|nainstalujte]] balík mutt příkazem: **sudo apt-get install mutt**. +
- +
-====== Začínáme ====== +
-Po prvním spuštění program neumí nic. Nastavení se provádí v souboru **~/​.muttrc**. Zde je třeba nejprve zadat složky, kam se mají maily ukládat., např.: +
- +
-**slozky** \  +
-set mbox_type=maildir \  +
-set spoolfile="​~/​mail/​inbox/"​ # defaultní schránka \  +
-set mbox="​~/​mail/​inbox/"​ # kam se nahrávají nové zprávy \  +
-set folder="​~/​mail/"​ # kde zřizuje nové složky \  +
-set record="​~/​mail/​sent/"​ # kam se nahrávají odeslané zprávy \  +
- +
-Poté je třeba nastavit **přijímání e-mailů** a to takto: +
- +
-**# prijimani posty** \  +
-set check_new=yes # zda se spuštění má kontrolovat nová pošta \  +
-set realname="​Jan Novák"​ # odesilatel \  +
- +
-Přijímání pošty se děje skrze různé ​programy, například [[fetchmail]]. Chceme-li si stahovací program svázat s nějakou klávesou, můžeme použít toto: +
- +
-**# spustí fetchmail kliknutím G** \  +
-macro index    G "​fetchmail\n" ​  "​Invoke fetchmail"​\  +
-macro pager    G "​fetchmail\n" ​  "​Invoke fetchmail"​\  +
- +
-Pro odesílání pošty lze opět použít nejrůznější programy, např. [[msmtp]] +
- +
-**# odesilani** \  +
-set sendmail=/usr/bin/msmtp # program na odesílání pošty \  +
-my_hdr X-Operating-System:​ ''​uname -a''​ # informace OS \  +
-my_hdr From: Jan Novák <​jan.novak@seznam.cz>​ # odesilatel \  +
- +
-**Doplňující nastavení** v ~/​.muttrc:​ +
- +
-# zobrazení ve složce odeslane\  +
-folder-hook =sent 'set index_format="​%4C %Z %{%b %d} %-15.15t (%4l) %s"'​\  +
-folder-hook !=sent 'set index_format="​%4C %Z %{%b %d} %-15.15F (%4l) %s"'​\  +
- +
-**# řazení**\  +
-set sort_aux=reverse-date # datum\  +
-set sort=threads # vlákna\  +
-set sort_browser=alpha # abecedně\  +
- +
-**# lokální nastavení**\  +
-set locale="​cs_CZ.8859-2"​ # kódování\  +
-set date_format="​%d. %b (%A) v %H:%M:%S %Z %Y" # datum\  +
-set index_format="​%4C %Z %{%b %d} %-15.15F (%?​l?​%4l&​%4c?​) %s"\  +
-set rfc2047_parameters=yes # nastavení kódování příloh\  +
- +
-**# barvy**\  +
-color normal brightyellow black\  +
-color indicator brightyellow red\  +
-color status cyan blue\  +
-color quoted green black\  +
-color quoted1 brightgreen black\  +
-color quoted2 white black\  +
-color header brightcyan black "​User-Agent:"​\  +
-color index red black "​~N"​\  +
-color body yellow black "[ -]*Original Message[ -]*"\  +
- +
-**# hlavičky**\  +
-ignore *\  +
-unignore From To Cc Bcc Subject Date Reply-To\  +
-hdr_order From Reply-To To Cc Bcc Date Subject\  +
-set edit_headers="​yes"​ # editace\  +
-hdr_order From: Resent-From:​ Reply-To: X-Mailer: User-Agent: Date: To: Cc: Subject:\  +
- +
-**# různé nastaveniny**\  +
-auto_view text/html\  +
-set attribution="​%D,​ %a napsal(a):"​\  +
-set indent_string=">​ "\  +
-set sig_on_top=yes # vložení zprávy až za podpis\  +
-set include=yes # vloží původní zprávu do mailu\  +
-set indent_str="<"​ # nastaví quotemark na 1 byte\  +
-unset edit_headers # zobrazí jen tělo editované zprávy\  +
- +
-**# mime** (lze doupravit podle potřeby)\  +
-mime_lookup application/​force-download\  +
-mime_lookup application/​x-download\  +
-auto_view text/html\  +
-set mime_forward=yes # přeposílání příloh\  +
-set mime_forward_rest=yes # přeposílání příloh\  +
- +
-====== Používání ====== +
-**Mutt** spustíte v terminálu (nebo ALT F2) příkazem **mutt**. Program se ovládá klávesami:​ +
- +
-G - stáhnout zprávy\  +
-m - nová zpráva\  +
-y - odeslat zprávu\  +
-r - odpovědět\  +
-f - předat dál\  +
-d - smazat\  +
- +
-Seznam použití dalších kláves vyvoláte kliknutím klávesy **?**. +
- +
-===== Psaní e-mailů ===== +
-Zprávu lze začím psát stiknutím klávesy m. Pokud vám nebude vyhovovat defaultní editor nano, můžete si nastavit jiný, např. mcedit nebo vim a to přidáním následujících řádků do souboru ~/​.muttrc. +
- +
-**# Textový editor**\  +
-set editor="/​usr/​bin/​mcedit"​ \  +
-bind pager j next-line \  +
-bind pager k previous-line \  +
- +
-Chcete-li k zprávám připojovat podpis, vytvořte soubor **~/​.signature** s příslušným textem a do konfiguračního souboru muttu vložte: +
- +
-**# Podpis**\  +
-set signature="​~/​.signature"​\  +
- +
-===== Organizace e-mailů ===== +
-Mutt podporuje i **automatické třídění do složek**, které ovšem dle filosofie linuxu toto provádí další program, např. [[procmail]]. Zprávy lze však i přesouvat ručně, viz. nápověda ?. +
- +
-Ručně lze například **přesunout všechny označené zprávy** /klávesa t,T/ do vámi požadované složky pomocí tagu /klávesa **;** / a kliknutím klávesy **s**. Obecný tvar tagu je **;​s+složka**. +
- +
-Chcete-li však komfotně **přepínat mezi složkami**,​ je třeba doinstalovat balík **mutt-patched**,​ který doplní panýlek složek. Zároveň je třeba do souboru **/​.muttrc** doplnit: +
- +
-# sidebar složky\  +
-# Nastavení panýlku\  +
-set sidebar_width=12\  +
-set sidebar_visible=no\  +
-set sidebar_delim='​|'​\  +
-set sidebar_sort=yes\  +
-# Jaké zobrazí schránky\  +
-mailboxes =inbox =sent\  +
-# color of folders with new mail\  +
-color sidebar_new yellow default\  +
-# ctrl-n, ctrl-p to select next, prev folder\  +
-# ctrl-o to open selected folder\  +
-bind index \CP sidebar-prev\  +
-bind index \CN sidebar-next\  +
-bind index \CO sidebar-open\  +
-bind pager \CP sidebar-prev\  +
-bind pager \CN sidebar-next\  +
-bind pager \CO sidebar-open\  +
-# b toggles sidebar visibility - pozor nemazat\  +
-macro index b '<​enter-command>​toggle sidebar_visible<​enter>'​\  +
-macro pager b '<​enter-command>​toggle sidebar_visible<​enter>'​\  +
-# Zobrazí nebo zmizí panýlek "​B"​\  +
-bind index B bounce-message\  +
- +
-Panýlek lze pak zapínat nebo vypínat klávesou **B**. Složky se přepínají klávesami **CTRL p** nebo **CTRL n** a otvírají se klávesami **CTRL o**. +
- +
-Mutt umoňuje i snadné řazení e-mailů (klávesa **o** ), viz. nápověda klávesa **?**. Například **hromadné označení nepřečtených zpráv** za přečtené lze provést takto: **T** (označit výběr) **unread** - spuštění tagu klávesa **;** parametr **N**. +
- +
-===== Kontakty ===== +
-Pokud chcete používat seznam kontaktů, je třeba si doinstalovat program **abook**, který zároveň umožňuje vyhledávání v e-mailech. Zároveň je třeba vytvořit soubor **~/​.aliases**,​ kam se příslušné kontakty budou automaticky zapisovat (stisknutím klávesy **a**). Do konfiguračního souboru muttu je třeba vložit: +
- +
-**# kontakty**\  +
-set alias_file="​~/​.aliases"​\  +
-source ~/.aliases\  +
- +
-**# abook na vyhledávání emailových adres**\  +
-set query_command = "abook --mutt-query '​%s'"​ \  +
-set query_command="​abook --mutt-query '​%s'"​\  +
-# macro pager \cb   "​|urlview\n"​ # Q přidat kontakt\  +
-# macro index a     "​|abook --add-email\n"​ 'add sender to abook' # Ctrl+b url\  +
-# macro pager a     "​|abook --add-email\n"​ 'add sender to abook'​\  +
- +
-===== Tisk ===== +
-vytištění e-mailů z Muttu zajišťuje program muttprint, který je třeba doinstalovat. Do konfiguračního souboru je třeba doplnit: +
- +
-**# tisk**\  +
-set print_command="​muttprint" ​ # nebo set print_command="/​usr/​bin/​lpr " pokud muttprint nepůjde\  +
-macro index \cb   "​|urlview\n"​ # p vytiskne mail\  +
- +
-Tisk se pak spustí klávesou **p**. +
- +
-** Tisk příloh**\  +
-do souboru .mailcap je třeba doplnit tento příkaz **print= program na převod do textu %s | lpr;**, např. print= antiword %s | lpr; , který vytiskne přílohu ve wordu. +
- +
-==== Přílohy ==== +
-Síla muttu je patrná zvláště v jeho rychlosti. Při správném nastavení konfiguračního souboru **~/​.mailcap** není třeba otvírat přílohy v potřebných programech (např. doc, pdf, odt, ad.), nýbrž zobrazí se okamžitě v jejich textové verzi přímo v muttu. Otvírání přílohy zajišťují další programy, ukázka souboru mailcap, viz. níže: +
- +
-# Otevírání souborů ve formátu **doc** pomocí programu **antiword**\  +
-application/​msword;​ /​usr/​bin/​antiword '​%s';​ copiousoutput;​ description="​Microsoft Word Text"; \  nametemplate=%s.docapplication/​msword;​ /​usr/​bin/​antiword '​%s';​ copiousoutput;​ description="​Microsoft Word Text";​\ ​  ​nametemplate=%s.doc;​ print= antiword %s | lpr;\  +
- +
-# Otevírání souborů ve formátu **docx** pomocí programu **docx2txt**\  +
-application/​vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document;​ docx2txt.pl %s -|iconv -c -f utf8;​\ ​  ​copiousoutput;​\  +
- +
-# Otevírání souborů ve formátu **xls** pomocí programu **catdoc**\  +
-application/​vnd.ms-excel;​ xls2csv %s | column -s, -tn; copiousoutput\  +
-description="​Microsoft Excel";​ nametemplate=%s.xls\  +
- +
-# Otevírání souborů ve formátu **odt** pomocí programu **odt2txt**\  +
-application/​vnd.oasis.opendocument.text;​ /​usr/​bin/​odt2txt '​%s';​ copiousoutput;​ description="​Open Office Text"; \  nametemplate=%s.odt\  +
- +
-# Otevírání souborů ve formátu **pdf** pomocí programu **pdftotext**\  +
-application/​pdf;​ /​usr/​bin/​pdftotext '​%s'​ -; copiousoutput;​ description="​PDF File"; nametemplate=%s.pdf\  +
- +
-# Automatické otevírání souborů ve formátu **html** pomocí programu **elinks**\  +
-text/html; elinks -dump -force-html %s; nametemplate=%s.html;​ copiousoutput;​ needsterminal;​ \  description=HTML Text; namet\  +
- +
- +
-==== Rekapitulace ==== +
-Mutt umožňuje ještě celou řadu dalších funkcí. Po určité době zácviku jej ocení mnohý uživatel linuxu, zejména vzhledem k rychlosti programu. +
- +
- +
-====== Odkazy ====== +
-  * [[http://​www.abclinuxu.cz/​clanky/​navody/​mutt-jak-zacit|Návod Jak začít s Muttem na ABC Linuxu]] +
-  * [[http://​www.root.cz/​n/​mutt/​|Návod Jak pracovat v Muttu na ROOT.cz]] +
-  * [[http://​www.mutt.org//​|Domovská stránka programu Mutt]] +
- +
-{{page>​úpravy/​grafika}} +
- +
-{{page>​úpravy/​konvence}}+
  • Poslední úprava: 2012/08/10 15:14
  • autor: Ubuntu