openvpn_server

OpenVPN server

Návod navazuje na Linuxtero

Článek obsahuje chyby. Spodní skript má fungovat dobře

 • Instalace programů (server - klienti):
apt-get install openvpn openssl
 • Pro generování certifikátů pro uživatele je potřeba vytvořit certifikační autoritu. Certifikační autorita (v tomto případě server) zajišťuje důvěryhodnost připojení uživatelů k serveru. V první řadě vytvoříme adresář pro certifikační autoritu a potřebné podadresáře:
cd /etc/ssl/
mkdir demoCA demoCA/certs demoCA/crl demoCA/newcerts demoCA/private
 • Nyní je třeba ještě vytvořit prázdný soubor index.txt a soubor serial s obsahem „01“:
touch /etc/ssl/demoCA/index.txt
echo 01 > /etc/ssl/demoCA/serial
 • Dále vygenerujeme certifikát certifikační autority a podepíšeme jej sám sebou:
cd /etc/ssl/demoCA
openssl req -new -x509 -nodes -out cacert.pem -keyout cakey.pem -days 3650
 • Následně umístíme vygenerovaný klíč a certifikát do správných adresářů. Certifikát přesuneme do /etc/ssl/demoCA a klíč do /etc/ssl/demoCA/private. Klíč by měl být právy ochráněn před neoprávněnou manipulací, změňíme práva na 400 (chmod 400 cakey.pem):
mv cacert.pem certs/ && mv cakey.pem private/
chmod 400 private/cakey.pem
 • Správnost cest je třeba ještě jednou zkontrolovat v konfiguračním souboru programu openssl nacházející se v „/etc/ssl/openssl.cnf“ v sekci „[ CA_default ]“. Defaultní nastavení souboru je následující:
[ CA_default ]

dir       = ./demoCA      # Kořenový adresář CA
certs      = $dir/certs      # Adresář obsahující vydané certifikáty
crl_dir     = $dir/crl       # Adresář obsahující CRL
database    = $dir/index.txt    # Index databáze

new_certs_dir  = $dir/newcerts     # Adresář pro nové certifikáty

certificate   = $dir/certs/cacert.pem    # Certifikát CA
serial     = $dir/serial      # Soubor se sérií certifikátů (počítá)

crl       = $dir/crl/crl.pem     # Aktuální CRL
private_key   = $dir/private/cakey.pem# Soukromý klíč CA
RANDFILE    = $dir/private/.rand  # Soubor pro generování náhodných čísel

policy     = policy_anything    # Politiku certifikátů zvolíme volnou

:!: Pokud z nějakého důvodu nefungují relativní cesty pomocí „$dir“, je třeba je zadat staticky. (Chyba vzniká v bodu 8)

[ CA_default ]

dir		= /etc/ssl/demoCA		# Where everything is kept
certs		= /etc/ssl/demoCA/certs		# Where the issued certs are kept
crl_dir		= $dir/crl		# Where the issued crl are kept
database	= /etc/ssl/demoCA/index.txt	# database index file.
#unique_subject	= no			# Set to 'no' to allow creation of
					# several ctificates with same subject.
new_certs_dir	= /etc/ssl/demoCA/newcerts		# default place for new certs.

certificate	= /etc/ssl/demoCA/certs/cacert.pem 	# The CA certificate
#certificate	= $dir/cacert.pem 	# The CA certificate
serial		= /etc/ssl/demoCA/serial 		# The current serial number
crlnumber	= $dir/crlnumber	# the current crl number
					# must be commented out to leave a V1 CRL
crl		= $dir/crl.pem 		# The current CRL
private_key	= /etc/ssl/demoCA/private/cakey.pem# The private key
RANDFILE	= $dir/private/.rand	# private random number file

x509_extensions	= usr_cert		# The extentions to add to the cert

# Comment out the following two lines for the "traditional"
# (and highly broken) format.
name_opt 	= ca_default		# Subject Name options
cert_opt 	= ca_default		# Certificate field options

# Extension copying option: use with caution.
# copy_extensions = copy

# Extensions to add to a CRL. Note: Netscape communicator chokes on V2 CRLs
# so this is commented out by default to leave a V1 CRL.
# crlnumber must also be commented out to leave a V1 CRL.
# crl_extensions	= crl_ext

default_days	= 365			# how long to certify for
default_crl_days= 30			# how long before next CRL
default_md	= sha1			# which md to use.
preserve	= no			# keep passed DN ordering

# A few difference way of specifying how similar the request should look
# For type CA, the listed attributes must be the same, and the optional
# and supplied fields are just that :-)
policy		= policy_anything
 • Pokud je již všechno správně nastaveno, lze začít generovat certifikáty. Vygenerujeme ho tedy pro server.

:!: Při vyplňování parametrů je nutné zadat stejné parametry uvedené v sekci [ policy_match ] v konfiguračním souboru „/etc/ssl/openssl.cnf“. :!: match = má se rovnat (pro countryName vyplnuji vzdy „CZ“) :!: optional = nemusí se vyplnovat :!: supplied = asi se musi vyplnovat, napriklad IP nebo jmeno (kazdy certifikat uniq?)

mkdir server && cd server
openssl req -new -nodes -out request.pem -keyout key.pem -days 1095
 • Z předchozího příkazu dostaneme dva soubory (žádost „request.pem“ a klíč „key.pem“). Následně potvrdíme certifikační autoritou žádost o vydání certifikátu:
openssl ca -in request.pem -out cert.pem

:!: Zde může nastat problém popsaný v bodě 6!

# Chyba
openssl ca -in request.pem -out cert.pem
Using configuration from /usr/lib/ssl/openssl.cnf
Error opening CA certificate ./demoCA/cacert.pem
17226:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:bss_file.c:352:fopen('./demoCA/cacert.pem','r')
17226:error:20074002:BIO routines:FILE_CTRL:system lib:bss_file.c:354:
unable to load certificate
# Dobře
openssl ca -in request.pem -out cert.pem
Using configuration from /usr/lib/ssl/openssl.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
 ...
 ... výpis detailů ceritifikátu
 ...
Certificate is to be certified until Nov 18 11:27:39 2010 GMT (365 days)
Sign the certificate? [y/n]:y
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
 • Zkopírujeme soubory na patřičná místa na serveru
mv cert.pem /etc/openvpn/cert.pem
mv key.pem /etc/openvpn/key.pem
 • Nyní vytvoříme certifikát pro uživatele, a potvrdíme certifikační autoritou:
mkdir client && cd client
openssl req -new -nodes -out request.pem -keyout key.pem -days 1095
openssl ca -in request.pem -out cert.pem
 • Po úspěšném provedení předchozího příkazu dostáváme certifikát potvrzený certifikační autoritou. Tímto způsobem vytvoříme certifikát pro server a klienty. Bezpečnou cestou přeneseme klíč , certifikát a certifikát certifikační autority do počítačů. Dále je třeba vytvořit soubor s Diffie-Hellmann algoritmem (více o DH na: http://www.algoritmy.net/article/84/Diffie-Hellman)
openssl dhparam -out /etc/ssl/demoCA/dh1024.pem 1024
 • V serveru vytvoříme konfigurační soubor pro připojení virtuální sítě. Konfigurační soubor vytvoříme v „/etc/openvpn/vpn_server.conf“. Soubor bude obsahovat následující kód:
mode server
tls-server
dev tap0
port 1194

ifconfig 10.0.1.1 255.255.255.0
ifconfig-pool 10.0.1.100 10.0.1.200 255.255.255.0
duplicate-cn
proto udp

ca /etc/ssl/demoCA/certs/cacert/cacert.pem
cert /etc/openvpn/cert.pem
key /etc/openvpn/key.pem
dh /etc/ssl/demoCA/dh1024.pem

log-append /var/log/openvpn
status /tmp/vpn.status 10

user root
group root
comp-lzo
verb 3

keepalive 1 220
 • V počítači klienta vytvoříme konfigurační soubor pro připojení virtuální sítě. Editujeme soubor „/etc/openvpn/vpn_client.conf“ a doplníme správné údaje pro připojení:
remote 1.2.3.4 ### IP adresa serveru
tls-client
dev tap
pull

mute 10
ca /etc/openvpn/cacert.pem
cert /etc/openvpn/cert.pem
key /etc/openvpn/key.pem

comp-lzo
verb 3
 • Nyní máme konfiguraci hotovou a lze ji vyzkoušet. Nejdříve spustíme vpn server „/etc/init.d/openvpn start“. A dále použijeme nastavení pro otevření spojení:
cd /etc/openvpn
openvpn --config ./vpn_client.conf

:!: Dostaneme vypis podobny tomuto:

OpenVPN 2.0.9 i486-pc-linux-gnu [SSL] [LZO] [EPOLL] built on May 21 2007
WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
WARNING: file 'vpn.key' is group or others accessible
LZO compression initialized
Control Channel MTU parms [ L:1574 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Data Channel MTU parms [ L:1574 D:1450 EF:42 EB:135 ET:32 EL:0 AF:3/1 ]
Local Options hash (VER=V4): 'd79ca330'
Expected Remote Options hash (VER=V4): 'f7df56b8'
UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
UDPv4 link remote: 1.2.3.4:1194
TLS: Initial packet from 1.2.3.4:1194, sid=3810d946 e78ea6ad
VERIFY OK: depth=1, /C=CS/ST=Czech/L=Plzen/O=server/OU=server/CN=duckd/emailAddress=duckd@email.cz
VERIFY OK: depth=0, /C=CS/ST=Czech/L=Remote/O=client/OU=duckd/CN=duckd/emailAddress=duckd@email.cz
Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 1024 bit RSA
[duckd] Peer Connection Initiated with 1.2.3.4:1194
SENT CONTROL [duckd]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,ping 10,ping-restart 220,ifconfig 10.0.1.100 255.255.255.0'
OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
TUN/TAP device tap0 opened
ifconfig tap0 10.0.1.100 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 10.0.1.255
Initialization Sequence Completed
 • Na serveru a clientu se lze přesvědčit že jsou vytvořeny zařízení. Příkaz: ifconfig, zařízení tap0. A měl by fungovat ping.
 • Soubory na serveru:
  • vpn_server.conf ### Upravíme parametry připojení v konfiguračním souboru pro server
  • bash server_install.sh ### Pokud máme tyto dva soubory ve stejném adresáři, instalujeme openvpn na server. Výsledkem má být běžící openvpn server v terminálu.
  • server_generuj_certifikat.sh ### Generuj přístup jednomu klientovi a zabal do balíku /etc/ssl/demoCA/client_X.tar.
 • Soubory na klientovi:
  • vpn_client.conf ### Upravíme klientovo konfigurák\
  • client_X.tar ### balík získáme ze serveru (bezpečnou cestou)\
  • bash client_install.sh ### pokud máme tyto tři soubory ve stejném adresáři, instalujeme openvpn na klienta\
 • vpn_server.conf
mode server
port 1194
proto tcp-server
tls-server
dev tap0

ifconfig 10.0.1.1 255.255.255.0
ifconfig-pool 10.0.1.100 10.0.1.200 255.255.255.0
duplicate-cn

ca /etc/openvpn/cert/cacert.pem
cert /etc/openvpn/cert/cert.pem
key /etc/openvpn/cert/key.pem
dh /etc/openvpn/cert/dh1024.pem

log-append /var/log/openvpn
status /tmp/vpn.status 10

user root
group root
comp-lzo
verb 3

keepalive 1 220
 • server_install.sh
wd=`pwd`

echo -e '\E[31m 1) Instalace programů na server \033[0m'
apt-get install -y openvpn openssl

echo -e '\E[31m 2) Vytvoříme adresář pro certifikační autoritu a potřebné podadresáře \033[0m'
mkdir -p /etc/ssl/demoCA/{certs,private,crl,newcerts}

echo -e '\E[31m 3) Vytvoříme prázdný soubor index.txt a soubor serial s obsahem 01 \033[0m'
touch /etc/ssl/demoCA/index.txt
echo 01 > /etc/ssl/demoCA/serial

echo -e '\E[31m 4) Vygenerujeme certifikát certifikační autority a podepíšeme jej sám sebou \033[0m'
cd /etc/ssl/demoCA
openssl req -new -x509 -nodes -out cacert.pem -keyout cakey.pem -days 3650

echo -e '\E[31m 5) Umístíme vygenerovaný klíč a certifikát do správných adresářů \033[0m'
chmod 400 cakey.pem
mv cakey.pem private/

echo -e '\E[31m 6) Vytvoříme soubor s Diffie-Hellmann algoritmem \033[0m'
openssl dhparam -out dh1024.pem 1024

echo -e '\E[31m 7) Vytvoříme žádost o certifikát a klíč pro openvpn server \033[0m'
cd /etc/ssl
openssl req -new -nodes -out request.pem -keyout key.pem -days 1095

echo -e '\E[31m 8) Žádost o certifikát potvrdíme a vydáme certifikát \033[0m'
openssl ca -in request.pem -out cert.pem
rm request.pem
mv cert.pem demoCA/certs/
mv key.pem demoCA/private/

echo -e '\E[31m 9) Zkopírujeme potřebné soubory do adresáře s openvpn \033[0m'
mkdir /etc/openvpn/cert/
cp /etc/ssl/demoCA/{cacert.pem,certs/cert.pem,private/key.pem,dh1024.pem} /etc/openvpn/cert/

echo -e '\E[31m 10) Přesunem konfigurak \033[0m'
cd $wd
cp vpn_server.conf /etc/openvpn/vpn_server.conf

echo -e '\E[31m 11) Startujem :) \033[0m'
/etc/init.d/openvpn start
 • server_generuj_certifikat.sh
cd /etc/ssl/demoCA/

function generuj_certifikat
{
 openssl req -new -nodes -out request.pem -keyout key.pem -days 1095
 openssl ca -in request.pem -out cert.pem
 rm request.pem
 tar -cvf client_$number.tar key.pem cert.pem cacert.pem
 rm key.pem cert.pem
}

for (( number=1 ; $number-1000 ; number=$number+1 ))
do
 if [ -f client_$number.tar ]
  then
   echo the file exists
  else
   generuj_certifikat
   exit
 fi
done
 • Pokud chcete odebrat openvpn ze serveru včetně veškerých vytvořených soborů a adresářů
apt-get purge openvpn && rm -r /etc/openvpn/ && rm -r /etc/ssl/demoCA/
 • vpn_client.conf
remote 192.168.1.10 ### IP adresa serveru
dev tap
proto tcp-client
port 1194
tls-client
pull

mute 10
ca cacert.pem
cert cert.pem
key key.pem

comp-lzo
verb 3
 • client_install.sh
echo "1) Instalace programů na klienta"
apt-get install -y openvpn openssl

echo "Přesunem konfigurak"
mv vpn_client.conf /etc/openvpn/vpn_client.conf

echo "Rozbalíme balík a pošleme *.pem soubory na správné místo"
tar -xvf client_*.tar; mv *.pem /etc/openvpn/

echo "Spustíme připojení klienta na server"
openvpn --config /etc/openvpn/vpn_client.conf

 • Vytvořil: DuckD
 • Pomáhali a radili: Krtko, fenquick, trako, lkopecky
 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
 • autor: 127.0.0.1