bash_úvod

Bash úvod

Bash je součástí Linuxu a jeho používání Vám značně usnadní Vaši práci v Linuxu. Při programování v jazyce Bash vytváříte vlastní skripty, které pak vykonávají nějakou akci. Tyto skripty se dají psát v libovolném textovém editoru v Linuxu, doporučuji používat Geany. Ve skriptu se používají buď již Vámi vytvořené skripty, nebo nástroje, které poskytuje přímo Linux.

Výstupy

Každý program nebo skript vypisuje výsledky konání na výstup. V Linuxu rozlišujeme dva výstupy stdout - standardní výstup a stderr - chybový výstup. Tyto výstupy jsou očíslovány 1 standartní výstup a 2 chybový výstup. Pokud nám program v konzoli vypíše svůj výstup, tak se může zdát že to vypisuje stále stejně. To ovšem není pravda, program ls v konzoli vypíše seznam souborů do standardního výstupu, ale program strace ls ho vypíše do chybového výstupu, nicméně v konzole se zobrazí oba stejně. Proto je potřeba si uvědomit s kterým výstupem pracujeme.

Přesměrování

Každý výstup programu se dá také přesměrovat do souboru. Máme několik typů přesměrování:\

 • standartníVýstup > soubor - standardní výstup programuje přesměruje do souboru. Pokud soubor neexistuje, tak se vytvoří a naplní daty, pokud existuje tak se přepíše novými daty.
 • standartníVýstup » soubor - stejné jako v předchozím případě, ale pokud existuje soubor nepřepíše se, ale data jsou přidána na konec souboru
 • chybovýVýstup 2> soubor totožné s předchozími body, ale do souboru se nahraje chybový výstup místo standardního
 • chybovýVýstup 2» soubor totožné s předchozími body, ale do souboru se nahraje chybový výstup místo standardního
 • kostrukce: odkud > kam nebo kam < odkud, neplést si s rourou !
 • obdobně tedy fungují všechny příkazy pokud se použije > místo < a musí se samozřejmě prohodit strany

Příklady:\

Výpis programu ls přesměrujeme do nově vytvořeného souboru pokus:

ls > pokus

Máme soubor pokus a tento soubor pošleme příkazu nl:

nl < pokus

Na konec souboru pokus přidáme volání strace ls:

strace ls 2>> pokus

Zkuste si změnit > na » abyste lépe pochopili k čemu se přesměrování používá.

Roura

Roura je speciální typ souboru v Linuxu. Slouží k přesměrování výstupu jednoho programu na vstup druhého programu. V Linuxu se značí znakem |.\ Roura implicitně přesměrovává standardní výstup (1) na standardní vstup.\ Konstrukce:

standartníVýstup | standartníVstup

Příklad:

ls | wc -l

Roura nemusí být jenom jedna, může jich být několik (doporučuje se používat max. 7):

ls | nl | wc -l

Pokud chceme přesměrovat chybový výstup (2) na standardní vstup použijeme následující konstrukci:

chybovýVýstup 2>&1 | standartníVstup

A pro pochopení na příkladu:

strace ls 2>&1 | wc -l

Kombinace:

strace ls 2>&1 | nl | wc -l

Zacyklení / Program neodpovídá

Jakýkoliv program se může zacyklit (neustále provádí výpočty a nikdy se neukončí) nebo může dojít k jeho pádu a program pak neodpovídá. Pokud pracujeme v konzoli a zdá se nám že výpočet trvá příliš dlouho, můžeme jej usmrtit. K tomu v Linuxu slouží klávesa Ctrl+C.

Spuštění programu na pozadí

Pokud chcete spustí program na pozadí, tak se to provádí takto:\

program & nebo ./program &

musíte dát za název spuštěného programu mezeru a znak &.

Toto se používá např. u toho, že si spustíte přes terminál program geany. Program se Vám spustí, ale nedá se pracovat v terminálu až do té doby, než program geany ukončíte. Pokud ho ovšem spustíte na pozadí, s konzolí můžete pracovat souběžně s geany.\

Takto spuštěný proces Vám může ubírat výkon, nenechávejte takto běžet procesy, které nic nedělají. Jak ukončit proces se dozvíte v sekci ps.

Pokud nějaký proces spustíte bez & na konci a náhle ho potřebujete přesunout na pozadí dělá se to stisknutím kláves Ctrl+z. Tím příkaz „zmrazíte“ a získáte možnost zadat do konzole další příkaz. Zmrazený příkaz čeká na pozadí na vaše další pokyny.\ Na příkladu níže vidíte dlouhotrvající příkaz který zapisuje ping na seznam.cz do souboru odezvy.txt.

bfu@lynx:~$ ping seznam.cz > odezvy.txt

Zmáčknu klávesy Ctrl+z a terminál mi napíše: \

[1]+ Pozastavena       ping seznam.cz > odezvy.txt
bfu@lynx:~$

Pokud chci, aby příkaz rozmrznul a dále pracoval, udělám to příkazem bg, kterému jako parametr předám číslo v hranatých závorkách.\

bfu@lynx:~$ bg 1

Nyní můžu zadávat další příkazy. Seznam všech příkazů si vypíšu příkazem jobs:\

bfu@lynx:~$ jobs
[1]  Běží         ping seznam.cz > odezvy.txt &
[2]- Běží         ping google.com > odezvy-google.txt &
[3]+ Běží         ping volny.cz > odezvy-volny.txt &

Na pozadí běžící příkaz ping volny.cz > odezvy-volny.txt přesunu do popředí , když do terminálu napíšu :-\2

bfu@lynx:~$ fg 3

Nástroje linuxu

Všechny programy mají naprogramované dva přepínače pro zobrazení nápovědy a to -h nebo –help. Např. program ls byste pro výpis nápovědy zavolali jako ls -h nebo ls –help.

Všechny následující programy se dají zkoušet a používat pouze v terminálu !

Slouží k zobrazení souborů aktuálního adresáře.

 • ls -a zobrazí i skryté soubory (soubory a adresáře začínající tečkou)
 • ls -l zobrazí seznam souborů jako seznam
 • ls -la kombinace obou předchozích metod

Použití:

ls -al

Slouží k výpisu textu na obrazovku.

 • echo „ahoj“ vypíše na obrazovku ahoj a odřádkuje výstup
 • echo -n „ahoj“ vypíše na obrazovku ahoj
 • echo -e „ahoj\nnazdar“ vypíše na obrazovku ahoj, odřádkuje výstup, vypíše nazdar. Znak \n je tzn.
 • pro výpis textu se dají použít jak jednoduché tak složené apostrofy

escape sekvence neboli znaky, které formátují obrazovku. Jejich krátký přehled:

 • \n - nový řádek
 • \t - vloží znak tabulátoru
 • \b - vloží znak backspace

Použití:

echo -e -n 'Hello world ! \nTest echa !'

Očísluje standardní vstup a na standardní výstup vypíše výsledek.

Použití:

ls | nl

Smaže obrazovku terminálu.

Použití:

clear

Vypíše počet znaků, slov a řádků standardního vstupu na standardní výstup.

 • wc -l zobrazí počet řádků standardního vstupu
 • wc program sám o sobě vypíše tři čísla, které vypočítal ze standardního vstupu. Jedná se (zleva doprava) o počet řádků, počet slov, počet znaků.

Použití:

ls | wc

Vypíše počet volného místa na všech discích.

Použití:

df

Odstranění souborů na disku.

 • rm -f soubor - neptá se jestli se má smazat soubor (opatrně při mazání souborů společně se sudo !)
 • rm -r slozka/ - rekurzivní mazání, smaže celou složku slozka včetně všech jejích souborů či složek

Použití:

rm -fr nepotrebnaSlozka/

Zobrazí kalendář a tučně zvýrazní aktuální datum.

Použití:

cal

Vypíše aktuální datum.

 • date '+Datum: %d/%m/%Y%nCas: %H:%M' - předformátovaný výpis data. Pro význam zkratek viz date –help

Použití:

date

Provádí operace vypnutí, restartování, odhlášení nad počítačem. Je nutné používat sudo !.

 • sudo shutdown -r 0 restartuje počítač za 0 sekund
 • sudo shutdown -h 10 vypne počítač za 10 sekund

Použití:

sudo shutdown -r 0

Zobrazí odezvu na zadaný server.

 • ping www.seznam.cz -c 4 zobrazí výsledek odezvy na server www.seznam.cz. Bude se měřit 4 krát. Výsledek se zobrazí na standartní výstup když existuje server nebo se zobrazí na chybový výstup pokud server nenalezne.

Použití:

ping www.seznam.cz -c 4

Změní čas posledního přístupu k souboru. V případě, že soubor neexistuje, vytvoří ho.

 • touch soubor vytvoří soubor soubor, pokud neexistuje.

Použití:

touch soubor

Vytvoří prázdnou složku.

 • mkdir slozka/ vytvoří složku slozka

Použití:

mkdir slozka/

Odstraní zvolenou složku, ale tato složka musí být prázdná !

 • rmdir slozka/ odstraní složku slozka

Použití:

rmdir slozka/

Zobrazí seznam spuštěných procesů.

 • ps - zobrazí seznam procesů, které jsou aktuálně spuštěny v terminálu
 • ps -A - zobrazí seznam všech procesů běžících na počítači
 • ps -A > SeznamProcesu.txt - uloží seznam všech procesů běžících na počítači do textového souboru

Použití:

ps -A

U každého procesu je vlevo napsáno číslo, toto číslo označuje aktuální číslo procesu. Přes toto číslo se nejčastěji používá ukončení zvoleného programu. To provedete takto:

kill -9 čísloProcesu

Např. chci ukončit proces firefox a ten má číslo procesu 4098:

kill -9 4098

Pro zpracování textu má Linux tři výborné programy:

 • Grep - vybírá řádek podle zadané předlohy
 • Sed - zpracování souborů a standardního výstupu
 • Awk - obdobně jako Sed, ale má víc možností

Shrnutí

Tento návod co jsem napsal tak doufám že Vám pomůže v začátcích používání konzole. Není úplný, protože celkový počet programů či nástrojů co nabízí linux je spoustu a jejich celkové rozebrání by zabralo spoustu času. Nejlépe se s těmito nástroji naučíte dělat až při psaní vlastních skriptů. Doporučuji Vám projít celou kategorii Bash a skripty, hlavně pak část s skripty a to Vás naučí příkazovou řádku perfektně ovládat a psát vlastní užitečné skripty. Hodně zdaru při zkoušení a programování přeje Roman Makudera.

Odkazy

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1