ocr

OCR neboli optické rozpoznávání znaků (z anglického Optical Character Recognition) je metoda, která pomocí scanneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem. Počítačový program převádí obraz buď automaticky, nebo se musí naučit rozpoznávat znaky.

Převedený text je téměř vždy v závislosti na kvalitě předlohy třeba podrobit důkladné korektuře, protože OCR program nemusí rozeznat všechna písmena správně. OCR – zpracování textu z tištěné do elektronické podoby je použitelné pro všechny tištěné výstupy z laserových, inkoustových, termosublimačních a jehličkových tiskáren a samozřejmě pro předlohy vytištěné knihtiskem.

U nevhodných předloh, např. slabě vytištěných jehličkových výtisků nebo dohromady slitých písmen, se z časového hlediska vyplatí spíše přepis textu. wikipedia

OCR aplikace

Kvalitní OCR aplikace jsou tesseract s grafickou nadstavbou YAGF a online OCR.

Gocr je zástupce OCR programů dostupných zadarmo, který zvládá rozpoznávání diakritiky a je použitelný pro česky psané texty (umí zpracovat naskenované texty do kódování UTF-8). Má úspěšnost asi 85%. Kvůli této úspěšnosti je dobré využít vhodný nástroj ke kontrole správnosti zpracovaného textu, např. OpenOffice, nebo aspell.

Program podporuje užití databáze známých znaků, nebo vytváření („učení“) nové databáze přímo při rozpoznávání. Tato funkce je ale zatím ve vývojové verzi. Na program existuje několik grafických nadstaveb (např. Kooka,gocr-Gtk - ubuntu 8.0.4)

Příklad použití:

Po mých pokusech s nastavením skeneru jsem zůstal u volby „binary“ s rozlišením 500 dpi. Vyšší rozlišení už se mi jevilo nevhodné. Skenuji v programu xsane, který je počeštěn. Celkem zajímavý je i xscanimage. Gocr podporuje celkem hodně grafických formátů (viz man gocr).

Přejdeme do adresáře kde máme naskenované dokumenty v některém z podporovaných grafických formátů:

cd /cesta/k_nasim/obrazkum/ Enter 
ls Enter 

(skeny jsou ve formátu png, ale můžete použít i jiné formáty viz man gocr) Např.:

002.png 006.png 012.png 016.png 020.png 024.png 028.png
000.png 003.png 007.png 010.png 013.png 017.png 021.png 025.png 029.png
001.png 004.png 008.png 014.png 018.png 022.png 026.png 030.png
005.png 009.png 011.png 015.png 019.png 023.png 027.png 10_600.png
gocr -f UTF8 -i 001.png -o 001.txt 

potom pokračujeme i s dalšími soubory až převedeme všechny soubory. Gocr je celkem rychlý.

gocr -f UTF8 -i 001.png -o 001.txt

atd. Čímž se vytvoří soubory s rozpoznaným textem 001.txt, 002.txt atd.

Můžete také použít jednoduchý příkaz, který rozpozná všechny PNG soubory v adresáři:

for f in `ls *.png`; do gocr -f UTF8 -i "$f" -o "$f.txt"; done

-f UTF8 = výstup bude v kódování UTF8\ -i 001.png = input tj. vstupní soubor\ -o 001.txt = output, výstupní soubor - takto se bude jmenovat náš elektronický dokument

Pokud potřebujete výsledné textové soubory převést do jiného kódování, můžete využít například program recode. Pro převod do kódování ISO-8859-2 můžete použít např.:

recode UTF-8..ISO-8859-2 001.txt

(soubor se překóduje na ISO-8859-2)

recode UTF-8..ISO-8859-2 *.txt

(překóduje všechny txt soubory ve složce)

Pokud program recode upozorní na špatné konce řádků, můžete použít parametr -f.

recode -f UTF-8..ISO-8859-2 *.txt
GOCR(1)            Uživatelský manuál           GOCR(1)

JMÉNO
    gocr - konzolový program pro optické zpracování znaků (OCR)

SYNTAXE
    gocr [OPTION] [-i] pnm-file

POPIS
    gocr je program pro optické rozpoznávání znaků, který může být použit z
    příkazové řádky. Jako vstup přijímá PNM, PGM, PBM, PPM nebo PCX formát
    a rozpoznaný text vypisuje na standardní výstup. Pokud je namísto názvu
    pnm souboru použita pomlčka, jsou data čtena ze standardního vstupu.
    Pokud jsou nainstalovány programy gzip, bzip2 a netpbm-progs a váš
    systém podporuje popen(3) tak jsou jako vstupní soubory (ne stream)
    podporovány také pnm.gz, pnm.bz2, png, jpg, jpeg, tiff, gif, bmp, ps
    (pouze jednostránkové) a eps, kde pnm může být nahrazeno jedním z ppm,
    pgm nebo pbm souborem.


OPTIONS
    -h   vypíše informace o použití

    -i file
       čte vstup ze souboru "file" (nebo ze standardního vstupu, pokud
       je jako název souboru uvedena jednoduchá pomlčka)

    -o file
       uloží výstup do souboru "file" namísto výpisu na standardní
       výstup

    -e file
       odešle chyby do souboru "file" namísto na standardní chybový
       výstup, nebo na standardní výstup, pokud je namísto "file" uve‐
       dena pomlčka

    -x file
       tato možnost bude vypisovat do souboru "file" aktuální postup
       zpracovávání. "file" může být název souboru, název pojmenované
       roury (viz man mkfifo), nebo deskriptor souboru 1...255. Tato
       volba je užitečná pro GUI vývojáře, aby mohli zobrazovat
       aktuální postup OCR zpracovávání. Deskriptor souboru je dos‐
       tupný pouze, pokud bylo gocr zkompilování s definovanou konstan‐
       tou __USE_POSIX.

    -p path
       cesta k databázi včetně ukončovacího lomítka (výchozí je ./db/).
       Zde budou umístěny obrázky s naučenými znaky

    -f format
       výstupní formát rozpoznaného textu (ISO8859_1 TeX HTML XML UTF8
       ASCII).  Do XML budou uvedena také data o pozici znaku a
       pravděpodobnosti úspěšnosti rozpoznání daného znaku

    -l level (úroveň)
       nastavit úroveň šedé na úroveň "level" (0<160<=255, default: 0
       pro autodetekci), tmavší pixely přísluší znakům, světlejší pix‐
       ely jsou interpretovány jako pozadí vstupního souboru

    -d size
       nastavit velikost prachu v pixelech (částečky menší než tato
       hodnota budou odstraněny), 0 znamená autodetekci, výchozí hod‐
       nota je -1 pro autodetekci

    -s num nastavit  šířku  mezery  mezi  slovy  v  jednotkách  bodů
       (typografických terčíků). Výchozí hodnotou je 0 pro autodetekci.
       Širší mezery jsou chápány jako mezery mezi slovy, užší jako mez‐
       ery mezi znaky.

    -v verbosity
       upovídaný režim s výstupem na standardní chybový výstup; "ver‐
       bosity" je bitové pole (specifikace viz. níže)

    -c string
       výpis upovídaných znaků pouze pro znaky z řetězce "string". Pro
       tyto znaky je generováno více informací. Podtržítko znamená
       neznámé znaky. Tato možnost je vhodná k omezení výstupu ladících
       informací pouze na potřebné.

    -C string
       rozpoznávat pouze znaky z řetězce "string". Toto je filtrovací
       funkce, která umožní omezení zpracovávaného řetězce pouze na
       určité znaky. Je možno použít rozmezí 0-9 nebo a-z, pro znak -
       je potřeba použít --

    -a certainty
       nastavit hodnotu spolehlivosti (0..100; výchozí hodnota 95).
       Znaky s větší hodnotou spolehlivosti, než "certainty" jsou
       přijaty, znaky s menší hodnotou jsou považovány za neznámé
       (nerozpoznané).  Nastavte vyšší hodnotu, pokud chcete vypsat
       pouze znaky s větší spolehlivostí na správnost.

    -m mode
       nastavit režim operace; "mode" je bitové pole (výchozí hodnota
       je 0)

    -n bool
       pokud je "bool" nenulový, rozpoznávej pouze čísla. Tato možnost
       je nyní zastaralá, použijte -C "0123456789"

    Úroveň upovídanosti je specifikován jako bitové pole:

    1     výpis více informací

    2     výpis tvarů z oblastí (viz -c)

    4     výpis vzorů z oblastí (viz -c)

    8     výpis vzorů po rozpoznání (pro ladění)

    16    výpis ladících informací o rozpoznání jednotlivých řádků na
         standardní chybový výstup

    32    vytvoří outXX.png s rámečky (okolo rozpoznávaných znaků) a
         jednotlivými rozpoznávanými řádky při každém OCR kroku

    Operační režimy jsou následující:

    2     použij databázi pro znaky, které nejsou rozpoznány předešlými
         algoritmy (funkce je v raném vývoji)

    4     přepínání mezi analýzou rozvržení, nebo zónováním (ve vývoji)

    8     neporovnávat nerozpoznané znaky s rozpoznanými

    16    nesnažit se rozdělit překrývající se znaky na 2 nebo 3 jed‐
         notlivé znaky

    32    neprovádět opravy kontextu

    64    balení znaků: před začátkem rozpoznání jsou prohledány stejné
         znaky a pouze jeden z těchto znaků je zaslán k analýze. (ve
         vývoji)

    130    rozšířit databázi, zeptá se uživatele na nerozpoznané znaky a
         rozšíří databázi podle odpovědi uživatele (128+2, funkce v
         raném vývoji)

    256    vypnout rozpoznávací engine (má smysl spolu s parametrem -m
         2)AUTOR
    Joerg Schulenburg (see http://jocr.sourceforge.net/ for EMAIL)
    First version of man page by Tim Waugh <twaugh@redhat.com>

INFORMACE O VERZI
    Tato stránka dokumentuje gocr, verze 0.41

DALŠÍ INFORMACE
    Více informací můžete nalézt v /usr/share/doc/gocr-X.XX/gocr.html.
    Přečtěte si také /usr/share/doc/gocr-X.XX/README abyste zjistili, jak
    dosáhnout lepších výsledků

PŘÍKLADY
    gocr -v 33 text1.pbm
       výpis upovídaných informací, out30.png je vytvořen, aby byl
       vidět postup rozpoznávání.

    gocr -v 7 -c _YV text1.pbm
       upovídaný výstup pro neznámé znaky Y and V

    djpeg -pnm -gray text.jpg | gocr -
       převést jpg obrázek do pnm formátu a použít jako vstup

Linux               20 Aug 2006             GOCR(1)

Domovská stránka http://jocr.sourceforge.net/

Grafická nástavba programu gocr gocr-gtk. Spouští se příkazem „gtk-ocr“

Ve složce Setting dopíšeme k příkazu /usr/bin/gocr kódování a uložíme:

/usr/bin/gocr -f UTF8 

Lze vybrat postupně všechny naše naskenované obrázky a pak najednou konvertovat. Soubory, které se vytvoří, budou mít příponu .txt a budou se nacházet ve stejném adresáři jako naskenované obrázky. Jednoduše lze měnit velikost prachu odstín šedi a šířku mezery (přednastaveno je 10/160/0). Pokud potřebujeme překódovat. Např. na ISO-8859-2:

recode -f UTF-8..ISO-8859-2 *.txt 

Je kompletní program pro skenování obrázků, využívající jako OCR právě program gocr. Jednoduše lze použít kontrolu pravopisu, která funguje dobře, ale musíme si nainstalovat slovník aspell-cs, který je v distribuci.

Zatím verze 0.1, je zdarma. http://www.math.northwestern.edu/~mlerma/locr/

Vypadá zajímavě. Umí i polské znaky, je grafický a autor píše, že ho bude rozšiřovat na další jazyky dle přání uživatelů. Tak pišme!!! http://lem.eui.upm.es/ocre.html

Rozpozná poezii a biblické texty v hebrejštině. http://www.claraocr.org/

Výborně vypadající grafický program, ale už se dlouho nevyvíjí. Nepodporuje české znaky, ale je možné naučit jej nové znaky (tip! c + háček = č!) http://www.claraocr.org/

Původně komerční OCR program od firmy HP, nyní vyvíjen společností Google pod licencí Apache. http://code.google.com/p/tesseract-ocr/

Nainstalujte balík tesseract-ocr a tesseract-ocr-ces

Grafické nadstavby YAGF, gImageReader

Nainstalujte balík yagf

Aplikaci můžete spustit z nabídky Aplikace → Kancelář → YAGF, případně příkazem yagf.

Nastavení YAGF Spusťte YAGF a ve sloupci Settings → OCR Settings vybrat tesseract

Grafická nadstavba teseractu freeware - online OCR

Odkazy

Rozšíření: Tento návod je příliš stručný. Pomozte Ubuntu Wiki tím, že jej rozšíříte. Více...

Grafická úprava: Tento návod potřebuje důležité grafické a stylistické úpravy. Více...

Konvence: Tento návod nesplňuje některé z na Wiki zavedených konvencí. Více...

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
 • autor: 127.0.0.1