připojení_disku:fstab

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
připojení_disku:fstab [2012/07/28 08:00]
Ubuntu
připojení_disku:fstab [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Připojení disku/fstab ======
  
 +{{page>​konvence/​pokročilý}}
 +
 +{{:​disk.png}} Soubor ''/​etc/​fstab''​ představuje pro uživatele jeden z nejdůležitějších konfiguračních souborů v systému, protože stanovuje kam se jaký disk (diskový oddíl) bude při startu systému připojovat.
 +
 +{{:​info.png}} //fstab// slouží hlavně k připojování oddílů na pevném disku - různé externí disky, paměťové karty nebo flash disky jsou automaticky připojovány hned po vložení/​připojení. //fstab// tak využijete pokud chcete například externí disk připojovat stále na stejné místo se stejným názvem.
 +
 +{{:​example.png}} Příklad toho, jak může ''/​etc/​fstab''​ vypadat můžete vidět níže
 +<​code>​
 +# /etc/fstab: static file system information.
 +#
 +# Use '​vol_id --uuid'​ to print the universally unique identifier for a
 +# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
 +# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
 +#
 +# <file system> <mount point> ​  <​type> ​ <​options> ​      <​dump> ​ <​pass>​
 +proc            /proc           ​proc ​   defaults ​       0       0
 +#/dev/sda1
 +UUID=cc5e7789-1a0d-4874-9664-73cb358399b0 /               ​ext3 ​   relatime,​errors=remount-ro 0       1
 +#/dev/sda5
 +UUID=69634b26-fede-4fa2-880b-104347f19305 /home           ​ext3 ​   relatime ​       0       2
 +#/dev/sda3
 +UUID=85277f95-8555-4989-b1ec-62a2315f90cb none            swap    sw              0       0
 +/​dev/​scd0 ​      /​media/​cdrom0 ​  ​udf,​iso9660 user,​noauto,​exec,​utf8 0       0
 +</​code>​
 +====== Struktura ======
 +
 +{{:​editor.png}} //fstab// má pevně danou strukturu - na každém řádku (kromě komentářů,​ které poznáte tak, že začínají mřížkou ''#''​) naleznete jeden disk (diskový oddíl). Každý řádek je navíc rozdělen do sloupců jejichž význam naleznete v následující tabulce.
 +
 +|  **Sloupce v souboru /​etc/​fstab** ​ ||
 +|**Sloupec**|**Význam**|
 +|''<​file system>''​|Identifikace disku (diskového oddílu) buď pomocí "​klasického"​ [[:​Linuxové značení disků|značení]] (tedy ''/​dev/​sdxY''​),​ nebo pomocí [[UUID]] (v novějších [[:​Vydání|vydáních]] Ubuntu jako výchozí).|
 +|''<​mount point>''​|//​Přípojný bod// - tedy místo ve [[Adresářová struktura|struktuře adresářů]],​ kde se bude nacházet obsah disku.|
 +|''<​type>''​|Typ souborového systému na disku. Parametr ''​auto''​ slouží k automatickému rozpoznání. Pro linuxové souborové systémy nejspíše ''​ext2''​ nebo ''​ext3'',​ pro souborové systémy MS Windows ''​ntfs''​ a ''​vfat''​ (//​=FAT16/​32//​) pro výměnná média ''​udf''​ (DVD) a ''​iso9660''​ (CD).|
 +|''<​options>''​|Další volby pro připojení disku, některé nejčastěji používané naleznete [[#​Volby|níže]].|
 +|''<​dump>''​|Slouží k určení zda se bude daný oddíl při startu systému zálohovat pomocí ''​dump'',​ ''​0''​ slouží k vypnutí, což je vhodné pro většinu běžných použití.|
 +|''<​pass>''​|Určuje zda a kdy bude probíhat kontrola oddílu při startu systému. ''​1''​ je vyhrazeno pro kořenový adresář (''"/"''​),​ ''​2''​ pro všechny ostatní vyjma oddílů se souborovými systémy FAT a NTFS, které by tímto způsobem kontrolovány být neměly a náleží jim tedy hodnota ''​0''​.|
 +
 +
 +===== Volby =====
 +
 +|  **Volby** ​ ||
 +|**Volba**|**Význam**|
 +|''​noauto''​|Oddíl se nebude připojovat automaticky při startu systému.|
 +|''​noexec''​|Soubory na oddíle nebudou spustitelné.|
 +|''​ro''​|Připojení pouze ke čtení (//​read-only//​).|
 +|''​rw''​|Připojení pro čtení i zápis (//​read-write//​).|
 +|''​defaults''​|Jsou použity volby ''​rw'',​ ''​suid'',​ ''​dev'',​ ''​exec'',​ ''​auto'',​ ''​nouser''​ a ''​async''​|
 +|''​user''​|Běžní uživatelé mohou oddíl připojit, ale ne odpojit.|
 +|''​users''​|Běžní uživatelé mohou oddíl připojit i odpojit.|
 +|''​nouser''​|Připojit a odpojit oddíl může pouze uživatel [[:Root sudo|root]].|
 +|''<​uid="​uživatel">''​|Nastaví vlastníka všech adresářů. **Používejte pouze na souborových systémech NTFS a FAT.**|
 +|''<​gid="​skupina">''​|Nastaví skupinu pro všechny adresáře. **Používejte pouze na souborových systémech NTFS a FAT.**|
 +|''<​umask="​XXX">''​|Nastavení práv adresářů a složek. **Používejte pouze na souborových systémech NTFS a FAT.**|
 +
 +{{:​help.png}} Kompletní seznam můžete najít v manuálové stránce k [[:​Terminál|příkazu]] ''​mount''​.
 +
 +==== Umask ====
 +
 +Umask umožňuje snadno nastavit práva na připojovaném diskovém oddíle. Práva se zadávají v číselné hodnotě, která je ale poněkud nelogicky odlišná od standardního vyjádření příkazu [[:Práva souborů#​Druh.2BAP0_zp.2BAW8-sob|chmod]].
 +
 +Správnou kombinaci získáte ze "​vzorečku"​ ''​XXX = 777 - YYY'',​ kde ''​XXX''​ jsou "​požadovaná"​ práva pro ''​umask''​ a ''​YYY''​ jsou práva vyjádřená tak, je jak standardně chápe [[:Práva souborů#​Druh.2BAP0_zp.2BAW8-sob|chmod]].
 +
 +{{:​example.png}} Pro lepší pochopení uvedeme několik příkladů.
 +
 +  * Plné oprávnění (čtení, zápis, spouštění) pro všechny uživatele zajistí ''​umask=000''​
 +  * Plné oprávnění jen pro vlastníka souboru/​adresáře zajistí ''​umask=077''​
 +  * Plné oprávnění pro vlastníka a částečná pro všechny ostatní (čtení a spouštění) zajistí ''​umask=022''​
 +
 +====== Přidání disku ======
 +
 +===== Úvod =====
 +
 +{{:​terminal.png}} Protože je ''/​etc/​fstab''​ systémovým souborem, běžný uživatel do něj nemůže zapisovat. Musíte jej tedy otevřít s právy [[:Root sudo|administrátora]],​ nejjednodušeji [[:​Terminál|příkazem]]
 +
 +<​code>​
 +gksudo gedit /etc/fstab
 +</​code>​
 +{{:​info.png}} Před jakýmikoli změnami by bylo vhodné vytvořit si pro jistotu zálohu tohoto souboru, například [[Terminál|příkazem]]
 +
 +<​code>​
 +sudo cp /etc/fstab /​etc/​fstab-zaloha
 +</​code>​
 +čímž vytvoříte ve stejné složce záložní kopii.
 +
 +===== Identifikace zařízení =====
 +
 +Před samotným přidáním daného zařízení je potřeba jej správně identifikovat.
 +
 +Nejprve si pomocí [[:​Terminál|příkazu]]
 +
 +<​code>​
 +sudo fdisk -l
 +</​code>​
 +necháme vypsat všechny dostupné disky a diskové oddíly. Výstup bude vypadat přibližně takto
 +
 +{{ :fdisk.png }}
 +
 +K identifikaci potřebujete řetězec ''/​dev/​sdxY''​ z prvního sloupce.
 +
 +{{:​link.png}} Více o problematice značení disků a dalších zařízení naleznete v článku [[:​Linuxové značení disků]].
 +
 +Tato informace je již pro editaci ''​fstab''​ dostatečná,​ ale v některých případech se může více hodit identifikace pomocí identifikátoru UUID, který je pro každý oddíl/​zařízení specifický.
 +
 +{{:​link.png}} Více o této problematice včetně zjištění UUID naleznete v článku [[:UUID]].
 +
 +{{:​network.png}} Připojovat můžete také síťové disky, k identifikaci pak slouží IP adresa. Více o připojení síťových disků v článku na serveru [[http://​www.abclinuxu.cz/​blog/​kosmopako/​2007/​3/​pripojovani-sitovych-disku-v-fstab-skoro-na-sto-zpusobu|AbcLinuxu]] {{:cz.png}}
 +
 +===== Přípojný bod =====
 +
 +Jak již bylo řečeno //​přípojný bod// je místo ve [[:​Adresářová struktura|struktuře adresářů]],​ kde se bude nacházet (nebo spíše zobrazovat) obsah disku. Může se jednat jakýkoli **prázdný** adresář, třeba i ve vašem domovském adresáři. Obvyklým místem pro připojení disků jsou ale složky v adresářích ''/​media''​ a ''/​mnt''​.
 +
 +{{:​warning.png}} Systém adresář pro připojení disku nevytváří,​ musíte tedy zadat již **existující** adresář!
 +
 +Připojení do adresáře ''/​media''​ sebou nese další "​výhody"​ - zde připojená zařízení se zobrazují na ploše, v nabídce //Místa// a na dalších podobných místech.
 +
 +===== Ostatní =====
 +{{:​info.png}} Několik dalších důležitých informací k editaci //fstab//.
 +
 +  * Při zadávání nového disku musíte dodržet "​sloupcovou strukturu"​ - mezi jednotlivými informacemi používejte tabulátor.
 +  * Hodnoty v jednom sloupci nesmí obsahovat mezery - jednotlivé [[#​Volby|volby]] tak oddělujte čárkou a pokud je u //​přípojného bodu// potřeba zadat adresář s mezerou použijte znak ''​\040''​.
 +
 +
 +===== Příklady =====
 +
 +{{:​example.png}} Zde naleznete několik názorných příkladů,​ jak je možné disk do ''/​etc/​fstab''​ zapsat.
 +
 +==== Příklad 1 ====
 +
 +<​code>​
 +#/dev/sdb1
 +UUID=f302d765-7e48-46eb-b8ee-6be1836df776 ​  /​home/​vojta/​Filmy ​  ​ext3 ​  ​rw,​auto ​  ​0 ​  2
 +</​code>​
 +{{:​eyes.png}} Tento příklad ukazuje připojení externího disku, který slouží jako stálé úložiště filmů. Identifikace disku je provedena pomocí [[:UUID]] (první řádek s označením disku ''/​dev/​sdb1''​ je jen komentář). Jako přípojný bod je adresář ''​Filmy''​ v domovském adresáři uživatele ''​vojta'',​ souborový systém je ''​ext3''​. Disk je nastaven pro čtení i zápis (''​rw''​) a bude se automaticky připojovat při startu systému (''​auto''​). Automatická záloha se provádět nebude (nula v předposledním sloupci) a kontrola disku je nastavena na výchozí hodnotu pro "​běžné"​ oddíly (''​2''​).
 +
 +==== Příklad 2 ====
 +
 +<​code>​
 +/​dev/​sda1 ​ /​media/​disk ​ ntfs  defaults,​user,​umask=222,​nls=utf8 ​ 0  0
 +</​code>​
 +{{:​eyes.png}} Tento příklad ukazuje připojení diskového oddílu se systémem MS Windows. Jako identifikace slouží ''/​dev/​sda1''​ (ale samozřejmě by šlo použít i [[:UUID]]). Disk bude připojen jednoduše v adresáři ''/​media/​disk''​. Jako systém souborů máme ''​ntfs''​. Z voleb je zajímavá asi je ''​nls=utf8'',​ která slouží k nastavení znakové sady (pro názvy souborů/​adresářů) speciálně na oddílech se souborovým systémem NTFS. Důležité je také vypnutí kontroly disku (nula v posledním sloupci), protože ''​fsck''​ - výchozí systém pro kontrolu disků neumí s NTFS pracovat.
 +
 +==== Příklad 3 ====
 +
 +<​code>​
 +/​dev/​scd0 ​      /​media/​cdrom0 ​  ​udf,​iso9660 user,​noauto,​exec 0       0
 +</​code>​
 +{{:​eyes.png}} V tomto případě se jedná o CD/DVD mechaniku. Identifikace je ''/​dev/​scd0''​ - mechaniky [[:UUID]] nepoužívají. Jako přípojný bod je adresář ''/​media/​cdrom0''​ - standardní pro CD a DVD v Ubuntu. O souborovém systému se tu moc mluvit nedá, ale přesto zde naleznete ''​udf''​ a ''​iso9660''​ - dva standardy pro ukládání dat na CD a DVD. Z voleb je zajímavé ''​noauto''​ - CD/DVD se nemůže připojovat při startu systému, protože většinou žádné v mechanice nemáte. Záloha je standardně vypnuta stejně jako kontrola disku.
 +
 +====== Grafické nástroje ======
 +
 +{{:​favourites.png}} Ačkoli uživatelé již dlouho volají po nějakém nástroji pro uživatelsky přívětivější úpravu //fstab//, do hlavního stromu Ubuntu se zatím žádná nedostala, i když některé takové již existují.
 +
 +{{:​editor.png}} Úprava //fstab// pomocí editace konfiguračního souboru není nijak složitá a jedná se o činnost, kterou většinou nebudete muset opakovat, doporučujeme tedy přidržet se "​osvědčené"​ ruční metody.
 +
 +{{:​apt.png}} Ve zdrojích softwaru naleznete tři nástroje, které je možné doporučit.
 +
 +  * **Mount Manager** ([[:​Instalace programů|balík]] [[apt://​mountmanager|mountmanager]])
 +  * **%%PySDM%%** ([[:​Instalace programů|balík]] [[apt://​pysdm|pysdm]])
 +  * **Disk Manager** ([[:​Instalace programů|balík]] [[apt://​disk-manager|disk-manager]]
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Fstab|fstab na Wikipedii]] {{:cz.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)