programy:internet:mutt

Mutt

Mutt je rychlý terminálový e-mailový klient. Poskytuje standardní přístup k e-mailovým službám, podporuje většinu protokolů, mime, ad.

Instalace

Spustíme menu - aplikace - terminal, nainstalujte balík mutt příkazem: sudo apt-get install mutt.

Další balíky, které bude pravděpodobně nutné nainstalovat jsou: sudo apt-get install exim4 procmail fetchmail msmtp bogofilter mutt-patched muttprint abook antiword catdoc odt2txt poppler-utils elinks .

Začínáme

Po prvním spuštění program neumí nic. Nastavení se provádí v souboru ~/.muttrc. Zde je třeba nejprve zadat složky, kam se mají maily ukládat., např.:

# slozky \ set mbox_type=maildir \ set spoolfile=„~/mail/inbox/“ # defaultní schránka \ set mbox=„~/mail/inbox/“ # kam se nahrávají nové zprávy \ set folder=„~/mail/“ # kde zřizuje nové složky \ set record=„~/mail/sent/“ # kam se nahrávají odeslané zprávy \

Poté je třeba nastavit přijímání e-mailů a to takto:

# prijimani posty \ set check_new=yes # zda se spuštění má kontrolovat nová pošta \ set realname=„Jan Novák“ # odesilatel \

Přijímání pošty se děje skrze různé programy, například fetchmail. Chceme-li si stahovací program svázat s nějakou klávesou, můžeme použít toto:

# spustí fetchmail kliknutím G \ macro index G „fetchmail\n“ „Invoke fetchmail“\ macro pager G „fetchmail\n“ „Invoke fetchmail“\

Pro odesílání pošty lze opět použít nejrůznější programy, např. msmtp

# odesilani \ set sendmail=/usr/bin/msmtp # program na odesílání pošty \ my_hdr X-Operating-System: uname -a # informace OS \ my_hdr From: Jan Novák jan.novak@seznam.cz # odesilatel \

Doplňující nastavení v ~/.muttrc:

# zobrazení ve složce odeslane\ folder-hook =sent 'set index_format=„%4C %Z %{%b %d} %-15.15t (%4l) %s“'\ folder-hook !=sent 'set index_format=„%4C %Z %{%b %d} %-15.15F (%4l) %s“'\

# řazení\ set sort_aux=reverse-date # datum\ set sort=threads # vlákna\ set sort_browser=alpha # abecedně\

# lokální nastavení\ set locale=„cs_CZ.8859-2“ # kódování\ set date_format=„%d. %b (%A) v %H:%M:%S %Z %Y“ # datum\ set index_format=„%4C %Z %{%b %d} %-15.15F (%?l?%4l&%4c?) %s“\ set rfc2047_parameters=yes # nastavení kódování příloh\

# barvy\ color normal brightyellow black\ color indicator brightyellow red\ color status cyan blue\ color quoted green black\ color quoted1 brightgreen black\ color quoted2 white black\ color header brightcyan black „User-Agent:„\ color index red black “~N“\ color body yellow black „[ -]*Original Message[ -]*“\

# hlavičky\ ignore *\ unignore From To Cc Bcc Subject Date Reply-To\ hdr_order From Reply-To To Cc Bcc Date Subject\ set edit_headers=„yes“ # editace\ hdr_order From: Resent-From: Reply-To: X-Mailer: User-Agent: Date: To: Cc: Subject:\

# různé nastaveniny\ auto_view text/html\ set attribution=„%D, %a napsal(a):„\ set indent_string=“> „\ set sig_on_top=yes # vložení zprávy až za podpis\ set include=yes # vloží původní zprávu do mailu\ set indent_str=“<“ # nastaví quotemark na 1 byte\ unset edit_headers # zobrazí jen tělo editované zprávy\

# mime (lze doupravit podle potřeby)\ mime_lookup application/force-download\ mime_lookup application/x-download\ auto_view text/html\ set mime_forward=yes # přeposílání příloh\ set mime_forward_rest=yes # přeposílání příloh\

Používání

Mutt spustíte v terminálu (nebo ALT F2) příkazem mutt. Program se ovládá klávesami:

G - stáhnout zprávy\ m - nová zpráva\ y - odeslat zprávu\ r - odpovědět\ f - předat dál\ d - smazat\ t - označit \

Seznam použití dalších kláves vyvoláte kliknutím klávesy ?.

Zprávu lze začím psát stiknutím klávesy m. Pokud vám nebude vyhovovat defaultní editor nano, můžete si nastavit jiný, např. mcedit nebo vim a to přidáním následujících řádků do souboru ~/.muttrc.

# Textový editor\ set editor=„/usr/bin/mcedit“ \ bind pager j next-line \ bind pager k previous-line \

Chcete-li k zprávám připojovat podpis, vytvořte soubor ~/.signature s příslušným textem a do konfiguračního souboru muttu vložte:

# Podpis\ set signature=„~/.signature“\

Mutt podporuje i automatické třídění do složek, které ovšem dle filosofie linuxu toto provádí další program, např. procmail. Zprávy lze však i přesouvat ručně, viz. nápověda ?.

Ručně lze například přesunout všechny označené zprávy /klávesa t,T/ do vámi požadované složky pomocí tagu /klávesa ; / a kliknutím klávesy s. Obecný tvar tagu je ;s+složka.

Chcete-li však komfotně přepínat mezi složkami, je třeba doinstalovat balík mutt-patched, který doplní panýlek složek. Zároveň je třeba do souboru /.muttrc doplnit:

# sidebar složky\ # Nastavení panýlku\ set sidebar_width=12\ set sidebar_visible=no\ set sidebar_delim='|'\ set sidebar_sort=yes\ # Jaké zobrazí schránky\ mailboxes =inbox =sent\ # color of folders with new mail\ color sidebar_new yellow default\ # ctrl-n, ctrl-p to select next, prev folder\ # ctrl-o to open selected folder\ bind index \CP sidebar-prev\ bind index \CN sidebar-next\ bind index \CO sidebar-open\ bind pager \CP sidebar-prev\ bind pager \CN sidebar-next\ bind pager \CO sidebar-open\ # b toggles sidebar visibility - pozor nemazat\ macro index b '<enter-command>toggle sidebar_visible<enter>'\ macro pager b '<enter-command>toggle sidebar_visible<enter>'\ # Zobrazí nebo zmizí panýlek „B“\ bind index B bounce-message\

Panýlek lze pak zapínat nebo vypínat klávesou B. Složky se přepínají klávesami CTRL p nebo CTRL n a otvírají se klávesami CTRL o.

Mutt umoňuje i snadné řazení e-mailů (klávesa o ), viz. nápověda klávesa ?. Například hromadné označení nepřečtených zpráv za přečtené lze provést takto: T (označit výběr) unread - spuštění tagu klávesa ; parametr N.

Pokud chcete používat seznam kontaktů, je třeba si doinstalovat program abook, který zároveň umožňuje vyhledávání v e-mailech. Zároveň je třeba vytvořit soubor ~/.aliases, kam se příslušné kontakty budou automaticky zapisovat (stisknutím klávesy a). Do konfiguračního souboru muttu je třeba vložit:

# kontakty\ set alias_file=„~/.aliases“\ source ~/.aliases\

# abook na vyhledávání emailových adres\ set query_command = „abook –mutt-query '%s'“ \ set query_command=„abook –mutt-query '%s'„\ # macro pager \cb „|urlview\n“ # Q přidat kontakt\ # macro index a „|abook –add-email\n“ 'add sender to abook' # Ctrl+b url\ # macro pager a „|abook –add-email\n“ 'add sender to abook'\

vytištění e-mailů z Muttu zajišťuje program muttprint, který je třeba doinstalovat. Do konfiguračního souboru je třeba doplnit:

# tisk\ set print_command=„muttprint“ # nebo set print_command=“/usr/bin/lpr “ pokud muttprint nepůjde\ macro index \cb „|urlview\n“ # p vytiskne mail\

Tisk se pak spustí klávesou p.

Tisk příloh\ do souboru .mailcap je třeba doplnit tento příkaz print= program na převod do textu %s | lpr;, např. print= antiword %s | lpr; , který vytiskne přílohu ve wordu.

Síla muttu je patrná zvláště v jeho rychlosti. Při správném nastavení konfiguračního souboru ~/.mailcap není třeba otvírat přílohy v potřebných programech (např. doc, pdf, odt, ad.), nýbrž zobrazí se okamžitě v jejich textové verzi přímo v muttu. Otvírání přílohy zajišťují další programy, ukázka souboru mailcap, viz. níže:

# Otevírání souborů ve formátu doc pomocí programu antiword (v repozitáři balík antiword) application/msword; /usr/bin/antiword -f '%s'; copiousoutput; description=„Microsoft Word Text“; nametemplate=%s.docapplication/msword; /usr/bin/antiword '%s'; copiousoutput; description=„Microsoft Word Text“; nametemplate=%s.doc; print= antiword %s | lpr;

# Otevírání souborů ve formátu docx pomocí programu docx2txt (http://docx2txt.sourceforge.net) application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; docx2txt.pl %s -|iconv -c -f utf8; copiousoutput; print= docx2txt.pl %s -|iconv -c -f utf8 | lpr;

# Otevírání souborů ve formátu xls pomocí programu catdoc (v repozitáři balík catdoc) application/vnd.ms-excel; xls2csv %s | column -s, -tn; copiousoutput description=„Microsoft Excel“; nametemplate=%s.xls; print= xls2csv %s | lpr;

# Otevírání souborů ve formátu odt pomocí programu odt2txt (v repozitáři balík odt2txt) application/vnd.oasis.opendocument.text; /usr/bin/odt2txt '%s'; copiousoutput; description=„Open Office Text“; nametemplate=%s.odt; print= odt2txt %s | lpr;

# Otevírání souborů ve formátu pdf pomocí programu pdftotext (v repozitáři balík poppler-utils) application/pdf; /usr/bin/pdftotext '%s' -; copiousoutput; description=„PDF File“; nametemplate=%s.pdf; print= /usr/bin/pdftotext %s | lpr;

# Automatické otevírání souborů ve formátu html pomocí programu elinks (v repozitáři balík elinks) text/html; elinks -dump -force-html %s; nametemplate=%s.html; copiousoutput; needsterminal; description=HTML Text; namet

Mutt umožňuje ještě celou řadu dalších funkcí. Po určité době zácviku jej ocení mnohý uživatel linuxu, zejména vzhledem k rychlosti programu.

T - označit vše shodující se s …\ D smazat vše shodující se s …\ D ~= - smazat všechny duplicity ;s…nazev složky - přesunout maily do vybrané složky

Odkazy

Grafická úprava: Tento návod potřebuje důležité grafické a stylistické úpravy. Více...

Konvence: Tento návod nesplňuje některé z na Wiki zavedených konvencí. Více...

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1