programy:internet:mutt

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
programy:internet:mutt [2012/10/02 15:40]
Fioler
programy:internet:mutt [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Mutt ======
  
 +**Mutt** je rychlý terminálový e-mailový klient. Poskytuje standardní přístup k e-mailovým službám, podporuje většinu protokolů, mime, ad.
 +
 +====== Instalace ======
 +Spustíme menu - aplikace - terminal, [[:Instalace programů|nainstalujte]] balík mutt příkazem: **sudo apt-get install mutt**.
 +
 +Další balíky, které bude pravděpodobně nutné nainstalovat jsou: sudo apt-get install exim4 procmail fetchmail msmtp bogofilter mutt-patched muttprint abook antiword catdoc odt2txt poppler-utils elinks . 
 +
 +====== Začínáme ======
 +Po prvním spuštění program neumí nic. Nastavení se provádí v souboru **~/.muttrc**. Zde je třeba nejprve zadat složky, kam se mají maily ukládat., např.:
 +
 +**# slozky** \ 
 +set mbox_type=maildir \ 
 +set spoolfile="~/mail/inbox/" # defaultní schránka \ 
 +set mbox="~/mail/inbox/" # kam se nahrávají nové zprávy \ 
 +set folder="~/mail/" # kde zřizuje nové složky \ 
 +set record="~/mail/sent/" # kam se nahrávají odeslané zprávy \ 
 +
 +Poté je třeba nastavit **přijímání e-mailů** a to takto:
 +
 +**# prijimani posty** \ 
 +set check_new=yes # zda se spuštění má kontrolovat nová pošta \ 
 +set realname="Jan Novák" # odesilatel \ 
 +
 +Přijímání pošty se děje skrze různé programy, například [[:fetchmail]]. Chceme-li si stahovací program svázat s nějakou klávesou, můžeme použít toto:
 +
 +**# spustí fetchmail kliknutím G** \ 
 +macro index    G "fetchmail\n"   "Invoke fetchmail"
 +macro pager    G "fetchmail\n"   "Invoke fetchmail"
 +
 +Pro odesílání pošty lze opět použít nejrůznější programy, např. [[:msmtp]]
 +
 +**# odesilani** \ 
 +set sendmail=/usr/bin/msmtp # program na odesílání pošty \ 
 +my_hdr X-Operating-System: ''uname -a'' # informace OS \ 
 +my_hdr From: Jan Novák <jan.novak@seznam.cz> # odesilatel \ 
 +
 +**Doplňující nastavení** v ~/.muttrc:
 +
 +# zobrazení ve složce odeslane\ 
 +folder-hook =sent 'set index_format="%4C %Z %{%b %d} %-15.15t (%4l) %s"'
 +folder-hook !=sent 'set index_format="%4C %Z %{%b %d} %-15.15F (%4l) %s"'
 +
 +**# řazení**\ 
 +set sort_aux=reverse-date # datum\ 
 +set sort=threads # vlákna\ 
 +set sort_browser=alpha # abecedně\ 
 +
 +**# lokální nastavení**\ 
 +set locale="cs_CZ.8859-2" # kódování\ 
 +set date_format="%d. %b (%A) v %H:%M:%S %Z %Y" # datum\ 
 +set index_format="%4C %Z %{%b %d} %-15.15F (%?l?%4l&%4c?) %s"
 +set rfc2047_parameters=yes # nastavení kódování příloh\ 
 +
 +**# barvy**\ 
 +color normal brightyellow black\ 
 +color indicator brightyellow red\ 
 +color status cyan blue\ 
 +color quoted green black\ 
 +color quoted1 brightgreen black\ 
 +color quoted2 white black\ 
 +color header brightcyan black "User-Agent:"
 +color index red black "~N"
 +color body yellow black "[ -]*Original Message[ -]*"
 +
 +**# hlavičky**\ 
 +ignore *\ 
 +unignore From To Cc Bcc Subject Date Reply-To\ 
 +hdr_order From Reply-To To Cc Bcc Date Subject\ 
 +set edit_headers="yes" # editace\ 
 +hdr_order From: Resent-From: Reply-To: X-Mailer: User-Agent: Date: To: Cc: Subject:
 +
 +**# různé nastaveniny**\ 
 +auto_view text/html\ 
 +set attribution="%D, %a napsal(a):"
 +set indent_string="> "
 +set sig_on_top=yes # vložení zprávy až za podpis\ 
 +set include=yes # vloží původní zprávu do mailu\ 
 +set indent_str="<" # nastaví quotemark na 1 byte\ 
 +unset edit_headers # zobrazí jen tělo editované zprávy\ 
 +
 +**# mime** (lze doupravit podle potřeby)\ 
 +mime_lookup application/force-download\ 
 +mime_lookup application/x-download\ 
 +auto_view text/html\ 
 +set mime_forward=yes # přeposílání příloh\ 
 +set mime_forward_rest=yes # přeposílání příloh\ 
 +
 +====== Používání ======
 +**Mutt** spustíte v terminálu (nebo ALT F2) příkazem **mutt**. Program se ovládá klávesami:
 +
 +G - stáhnout zprávy\ 
 +m - nová zpráva\ 
 +y - odeslat zprávu\ 
 +r - odpovědět\ 
 +f - předat dál\ 
 +d - smazat\ 
 +t - označit \
 +
 +Seznam použití dalších kláves vyvoláte kliknutím klávesy **?**.
 +
 +===== Psaní e-mailů =====
 +Zprávu lze začím psát stiknutím klávesy m. Pokud vám nebude vyhovovat defaultní editor nano, můžete si nastavit jiný, např. mcedit nebo vim a to přidáním následujících řádků do souboru ~/.muttrc.
 +
 +**# Textový editor**\ 
 +set editor="/usr/bin/mcedit"
 +bind pager j next-line \ 
 +bind pager k previous-line \ 
 +
 +Chcete-li k zprávám připojovat podpis, vytvořte soubor **~/.signature** s příslušným textem a do konfiguračního souboru muttu vložte:
 +
 +**# Podpis**\ 
 +set signature="~/.signature"
 +
 +===== Organizace e-mailů =====
 +Mutt podporuje i **automatické třídění do složek**, které ovšem dle filosofie linuxu toto provádí další program, např. [[:procmail]]. Zprávy lze však i přesouvat ručně, viz. nápověda ?.
 +
 +Ručně lze například **přesunout všechny označené zprávy** /klávesa t,T/ do vámi požadované složky pomocí tagu /klávesa **;** / a kliknutím klávesy **s**. Obecný tvar tagu je **;s+složka**.
 +
 +Chcete-li však komfotně **přepínat mezi složkami**, je třeba doinstalovat balík **mutt-patched**, který doplní panýlek složek. Zároveň je třeba do souboru **/.muttrc** doplnit:
 +
 +# sidebar složky\ 
 +# Nastavení panýlku\ 
 +set sidebar_width=12\ 
 +set sidebar_visible=no\ 
 +set sidebar_delim='|'
 +set sidebar_sort=yes\ 
 +# Jaké zobrazí schránky\ 
 +mailboxes =inbox =sent\ 
 +# color of folders with new mail\ 
 +color sidebar_new yellow default\ 
 +# ctrl-n, ctrl-p to select next, prev folder\ 
 +# ctrl-o to open selected folder\ 
 +bind index \CP sidebar-prev\ 
 +bind index \CN sidebar-next\ 
 +bind index \CO sidebar-open\ 
 +bind pager \CP sidebar-prev\ 
 +bind pager \CN sidebar-next\ 
 +bind pager \CO sidebar-open\ 
 +# b toggles sidebar visibility - pozor nemazat\ 
 +macro index b '<enter-command>toggle sidebar_visible<enter>'
 +macro pager b '<enter-command>toggle sidebar_visible<enter>'
 +# Zobrazí nebo zmizí panýlek "B"
 +bind index B bounce-message\ 
 +
 +Panýlek lze pak zapínat nebo vypínat klávesou **B**. Složky se přepínají klávesami **CTRL p** nebo **CTRL n** a otvírají se klávesami **CTRL o**.
 +
 +Mutt umoňuje i snadné řazení e-mailů (klávesa **o** ), viz. nápověda klávesa **?**. Například **hromadné označení nepřečtených zpráv** za přečtené lze provést takto: **T** (označit výběr) **unread** - spuštění tagu klávesa **;** parametr **N**.
 +
 +===== Kontakty =====
 +Pokud chcete používat seznam kontaktů, je třeba si doinstalovat program **abook**, který zároveň umožňuje vyhledávání v e-mailech. Zároveň je třeba vytvořit soubor **~/.aliases**, kam se příslušné kontakty budou automaticky zapisovat (stisknutím klávesy **a**). Do konfiguračního souboru muttu je třeba vložit:
 +
 +**# kontakty**\ 
 +set alias_file="~/.aliases"
 +source ~/.aliases\ 
 +
 +**# abook na vyhledávání emailových adres**\ 
 +set query_command = "abook --mutt-query '%s'"
 +set query_command="abook --mutt-query '%s'"
 +# macro pager \cb   "|urlview\n" # Q přidat kontakt\ 
 +# macro index a     "|abook --add-email\n" 'add sender to abook' # Ctrl+b url\ 
 +# macro pager a     "|abook --add-email\n" 'add sender to abook'
 +
 +===== Tisk =====
 +vytištění e-mailů z Muttu zajišťuje program muttprint, který je třeba doinstalovat. Do konfiguračního souboru je třeba doplnit:
 +
 +**# tisk**\ 
 +set print_command="muttprint"  # nebo set print_command="/usr/bin/lpr " pokud muttprint nepůjde\ 
 +macro index \cb   "|urlview\n" # p vytiskne mail\ 
 +
 +Tisk se pak spustí klávesou **p**.
 +
 +** Tisk příloh**\ 
 +do souboru .mailcap je třeba doplnit tento příkaz **print= program na převod do textu %s | lpr;**, např. print= antiword %s | lpr; , který vytiskne přílohu ve wordu.
 +
 +==== Přílohy ====
 +Síla muttu je patrná zvláště v jeho rychlosti. Při správném nastavení konfiguračního souboru **~/.mailcap** není třeba otvírat přílohy v potřebných programech (např. doc, pdf, odt, ad.), nýbrž zobrazí se okamžitě v jejich textové verzi přímo v muttu. Otvírání přílohy zajišťují další programy, ukázka souboru mailcap, viz. níže:
 +
 +# Otevírání souborů ve formátu **doc** pomocí programu **antiword** (v repozitáři balík antiword)
 +application/msword; /usr/bin/antiword -f '%s'; copiousoutput; description="Microsoft Word Text"; nametemplate=%s.docapplication/msword; /usr/bin/antiword '%s'; copiousoutput; description="Microsoft Word Text"; nametemplate=%s.doc; print= antiword %s | lpr;
 +
 +# Otevírání souborů ve formátu **docx** pomocí programu **docx2txt** (http://docx2txt.sourceforge.net)
 +application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document; docx2txt.pl %s -|iconv -c -f utf8;
 +copiousoutput; print= docx2txt.pl %s -|iconv -c -f utf8 | lpr;
 +
 +# Otevírání souborů ve formátu **xls** pomocí programu **catdoc** (v repozitáři balík catdoc)
 +application/vnd.ms-excel; xls2csv %s | column -s, -tn; copiousoutput
 +description="Microsoft Excel"; nametemplate=%s.xls; print= xls2csv %s | lpr;
 +
 +# Otevírání souborů ve formátu **odt** pomocí programu **odt2txt** (v repozitáři balík odt2txt)
 +application/vnd.oasis.opendocument.text; /usr/bin/odt2txt '%s'; copiousoutput; description="Open Office Text"; nametemplate=%s.odt; print= odt2txt %s | lpr;
 +
 +# Otevírání souborů ve formátu **pdf** pomocí programu **pdftotext** (v repozitáři balík poppler-utils)
 +application/pdf; /usr/bin/pdftotext '%s' -; copiousoutput; description="PDF File"; nametemplate=%s.pdf; print= /usr/bin/pdftotext %s | lpr;
 +
 +# Automatické otevírání souborů ve formátu **html** pomocí programu **elinks** (v repozitáři balík elinks)
 +text/html; elinks -dump -force-html %s; nametemplate=%s.html; copiousoutput; needsterminal;  description=HTML Text; namet
 +
 +
 +==== Rekapitulace ====
 +Mutt umožňuje ještě celou řadu dalších funkcí. Po určité době zácviku jej ocení mnohý uživatel linuxu, zejména vzhledem k rychlosti programu.
 +
 +
 +==== Tipy na ovládání====
 +T - označit vše shodující se s ...\
 +D  smazat vše shodující se s ...\
 +D ~= - smazat všechny duplicity   
 +;s...nazev složky - přesunout maily do vybrané složky
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://www.abclinuxu.cz/clanky/navody/mutt-jak-zacit|Návod Jak začít s Muttem na ABC Linuxu]]
 +  * [[http://www.root.cz/n/mutt/|Návod Jak pracovat v Muttu na ROOT.cz]]
 +  * [[http://www.mutt.org//|Domovská stránka programu Mutt]]
 +
 +{{page>úpravy/grafika}}
 +
 +{{page>úpravy/konvence}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)