programy:internet:mutt

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
programy:internet:mutt [2012/10/02 15:40]
Fioler
programy:internet:mutt [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Mutt ======
  
 +**Mutt** je rychlý terminálový e-mailový klient. Poskytuje standardní přístup k e-mailovým službám, podporuje většinu protokolů, mime, ad.
 +
 +====== Instalace ======
 +Spustíme menu - aplikace - terminal, [[:​Instalace programů|nainstalujte]] balík mutt příkazem: **sudo apt-get install mutt**.
 +
 +Další balíky, které bude pravděpodobně nutné nainstalovat jsou: sudo apt-get install exim4 procmail fetchmail msmtp bogofilter mutt-patched muttprint abook antiword catdoc odt2txt poppler-utils elinks . 
 +
 +====== Začínáme ======
 +Po prvním spuštění program neumí nic. Nastavení se provádí v souboru **~/​.muttrc**. Zde je třeba nejprve zadat složky, kam se mají maily ukládat., např.:
 +
 +**# slozky** \ 
 +set mbox_type=maildir \ 
 +set spoolfile="​~/​mail/​inbox/"​ # defaultní schránka \ 
 +set mbox="​~/​mail/​inbox/"​ # kam se nahrávají nové zprávy \ 
 +set folder="​~/​mail/"​ # kde zřizuje nové složky \ 
 +set record="​~/​mail/​sent/"​ # kam se nahrávají odeslané zprávy \ 
 +
 +Poté je třeba nastavit **přijímání e-mailů** a to takto:
 +
 +**# prijimani posty** \ 
 +set check_new=yes # zda se spuštění má kontrolovat nová pošta \ 
 +set realname="​Jan Novák"​ # odesilatel \ 
 +
 +Přijímání pošty se děje skrze různé programy, například [[:​fetchmail]]. Chceme-li si stahovací program svázat s nějakou klávesou, můžeme použít toto:
 +
 +**# spustí fetchmail kliknutím G** \ 
 +macro index    G "​fetchmail\n" ​  "​Invoke fetchmail"​\ ​
 +macro pager    G "​fetchmail\n" ​  "​Invoke fetchmail"​\ ​
 +
 +Pro odesílání pošty lze opět použít nejrůznější programy, např. [[:msmtp]]
 +
 +**# odesilani** \ 
 +set sendmail=/​usr/​bin/​msmtp # program na odesílání pošty \ 
 +my_hdr X-Operating-System:​ ''​uname -a''​ # informace OS \ 
 +my_hdr From: Jan Novák <​jan.novak@seznam.cz>​ # odesilatel \ 
 +
 +**Doplňující nastavení** v ~/.muttrc:
 +
 +# zobrazení ve složce odeslane\ ​
 +folder-hook =sent 'set index_format="​%4C %Z %{%b %d} %-15.15t (%4l) %s"'​\ ​
 +folder-hook !=sent 'set index_format="​%4C %Z %{%b %d} %-15.15F (%4l) %s"'​\ ​
 +
 +**# řazení**\ ​
 +set sort_aux=reverse-date # datum\ ​
 +set sort=threads # vlákna\ ​
 +set sort_browser=alpha # abecedně\ ​
 +
 +**# lokální nastavení**\ ​
 +set locale="​cs_CZ.8859-2"​ # kódování\ ​
 +set date_format="​%d. %b (%A) v %H:%M:%S %Z %Y" # datum\ ​
 +set index_format="​%4C %Z %{%b %d} %-15.15F (%?​l?​%4l&​%4c?​) %s"​\ ​
 +set rfc2047_parameters=yes # nastavení kódování příloh\ ​
 +
 +**# barvy**\ ​
 +color normal brightyellow black\ ​
 +color indicator brightyellow red\ 
 +color status cyan blue\ 
 +color quoted green black\ ​
 +color quoted1 brightgreen black\ ​
 +color quoted2 white black\ ​
 +color header brightcyan black "​User-Agent:"​\ ​
 +color index red black "​~N"​\ ​
 +color body yellow black "[ -]*Original Message[ -]*"​\ ​
 +
 +**# hlavičky**\ ​
 +ignore *\ 
 +unignore From To Cc Bcc Subject Date Reply-To\ ​
 +hdr_order From Reply-To To Cc Bcc Date Subject\ ​
 +set edit_headers="​yes"​ # editace\ ​
 +hdr_order From: Resent-From:​ Reply-To: X-Mailer: User-Agent: Date: To: Cc: Subject:​\ ​
 +
 +**# různé nastaveniny**\ ​
 +auto_view text/​html\ ​
 +set attribution="​%D,​ %a napsal(a):"​\ ​
 +set indent_string=">​ "​\ ​
 +set sig_on_top=yes # vložení zprávy až za podpis\ ​
 +set include=yes # vloží původní zprávu do mailu\ ​
 +set indent_str="<"​ # nastaví quotemark na 1 byte\ 
 +unset edit_headers # zobrazí jen tělo editované zprávy\ ​
 +
 +**# mime** (lze doupravit podle potřeby)\ ​
 +mime_lookup application/​force-download\ ​
 +mime_lookup application/​x-download\ ​
 +auto_view text/​html\ ​
 +set mime_forward=yes # přeposílání příloh\ ​
 +set mime_forward_rest=yes # přeposílání příloh\ ​
 +
 +====== Používání ======
 +**Mutt** spustíte v terminálu (nebo ALT F2) příkazem **mutt**. Program se ovládá klávesami:
 +
 +G - stáhnout zprávy\ ​
 +m - nová zpráva\ ​
 +y - odeslat zprávu\ ​
 +r - odpovědět\ ​
 +f - předat dál\ 
 +d - smazat\ ​
 +t - označit \
 +
 +Seznam použití dalších kláves vyvoláte kliknutím klávesy **?**.
 +
 +===== Psaní e-mailů =====
 +Zprávu lze začím psát stiknutím klávesy m. Pokud vám nebude vyhovovat defaultní editor nano, můžete si nastavit jiný, např. mcedit nebo vim a to přidáním následujících řádků do souboru ~/.muttrc.
 +
 +**# Textový editor**\ ​
 +set editor="/​usr/​bin/​mcedit"​ \ 
 +bind pager j next-line \ 
 +bind pager k previous-line \ 
 +
 +Chcete-li k zprávám připojovat podpis, vytvořte soubor **~/​.signature** s příslušným textem a do konfiguračního souboru muttu vložte:
 +
 +**# Podpis**\ ​
 +set signature="​~/​.signature"​\ ​
 +
 +===== Organizace e-mailů =====
 +Mutt podporuje i **automatické třídění do složek**, které ovšem dle filosofie linuxu toto provádí další program, např. [[:​procmail]]. Zprávy lze však i přesouvat ručně, viz. nápověda ?.
 +
 +Ručně lze například **přesunout všechny označené zprávy** /klávesa t,T/ do vámi požadované složky pomocí tagu /klávesa **;** / a kliknutím klávesy **s**. Obecný tvar tagu je **;​s+složka**.
 +
 +Chcete-li však komfotně **přepínat mezi složkami**,​ je třeba doinstalovat balík **mutt-patched**,​ který doplní panýlek složek. Zároveň je třeba do souboru **/​.muttrc** doplnit:
 +
 +# sidebar složky\ ​
 +# Nastavení panýlku\ ​
 +set sidebar_width=12\ ​
 +set sidebar_visible=no\ ​
 +set sidebar_delim='​|'​\ ​
 +set sidebar_sort=yes\ ​
 +# Jaké zobrazí schránky\ ​
 +mailboxes =inbox =sent\ ​
 +# color of folders with new mail\ 
 +color sidebar_new yellow default\ ​
 +# ctrl-n, ctrl-p to select next, prev folder\ ​
 +# ctrl-o to open selected folder\ ​
 +bind index \CP sidebar-prev\ ​
 +bind index \CN sidebar-next\ ​
 +bind index \CO sidebar-open\ ​
 +bind pager \CP sidebar-prev\ ​
 +bind pager \CN sidebar-next\ ​
 +bind pager \CO sidebar-open\ ​
 +# b toggles sidebar visibility - pozor nemazat\ ​
 +macro index b '<​enter-command>​toggle sidebar_visible<​enter>'​\ ​
 +macro pager b '<​enter-command>​toggle sidebar_visible<​enter>'​\ ​
 +# Zobrazí nebo zmizí panýlek "​B"​\ ​
 +bind index B bounce-message\ ​
 +
 +Panýlek lze pak zapínat nebo vypínat klávesou **B**. Složky se přepínají klávesami **CTRL p** nebo **CTRL n** a otvírají se klávesami **CTRL o**.
 +
 +Mutt umoňuje i snadné řazení e-mailů (klávesa **o** ), viz. nápověda klávesa **?**. Například **hromadné označení nepřečtených zpráv** za přečtené lze provést takto: **T** (označit výběr) **unread** - spuštění tagu klávesa **;** parametr **N**.
 +
 +===== Kontakty =====
 +Pokud chcete používat seznam kontaktů, je třeba si doinstalovat program **abook**, který zároveň umožňuje vyhledávání v e-mailech. Zároveň je třeba vytvořit soubor **~/​.aliases**,​ kam se příslušné kontakty budou automaticky zapisovat (stisknutím klávesy **a**). Do konfiguračního souboru muttu je třeba vložit:
 +
 +**# kontakty**\ ​
 +set alias_file="​~/​.aliases"​\ ​
 +source ~/​.aliases\ ​
 +
 +**# abook na vyhledávání emailových adres**\ ​
 +set query_command = "abook --mutt-query '​%s'"​ \ 
 +set query_command="​abook --mutt-query '​%s'"​\ ​
 +# macro pager \cb   "​|urlview\n"​ # Q přidat kontakt\ ​
 +# macro index a     "​|abook --add-email\n"​ 'add sender to abook' # Ctrl+b url\ 
 +# macro pager a     "​|abook --add-email\n"​ 'add sender to abook'​\ ​
 +
 +===== Tisk =====
 +vytištění e-mailů z Muttu zajišťuje program muttprint, který je třeba doinstalovat. Do konfiguračního souboru je třeba doplnit:
 +
 +**# tisk**\ ​
 +set print_command="​muttprint" ​ # nebo set print_command="/​usr/​bin/​lpr " pokud muttprint nepůjde\ ​
 +macro index \cb   "​|urlview\n"​ # p vytiskne mail\ 
 +
 +Tisk se pak spustí klávesou **p**.
 +
 +** Tisk příloh**\ ​
 +do souboru .mailcap je třeba doplnit tento příkaz **print= program na převod do textu %s | lpr;**, např. print= antiword %s | lpr; , který vytiskne přílohu ve wordu.
 +
 +==== Přílohy ====
 +Síla muttu je patrná zvláště v jeho rychlosti. Při správném nastavení konfiguračního souboru **~/​.mailcap** není třeba otvírat přílohy v potřebných programech (např. doc, pdf, odt, ad.), nýbrž zobrazí se okamžitě v jejich textové verzi přímo v muttu. Otvírání přílohy zajišťují další programy, ukázka souboru mailcap, viz. níže:
 +
 +# Otevírání souborů ve formátu **doc** pomocí programu **antiword** (v repozitáři balík antiword)
 +application/​msword;​ /​usr/​bin/​antiword -f '​%s';​ copiousoutput;​ description="​Microsoft Word Text"; nametemplate=%s.docapplication/​msword;​ /​usr/​bin/​antiword '​%s';​ copiousoutput;​ description="​Microsoft Word Text"; nametemplate=%s.doc;​ print= antiword %s | lpr;
 +
 +# Otevírání souborů ve formátu **docx** pomocí programu **docx2txt** (http://​docx2txt.sourceforge.net)
 +application/​vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document;​ docx2txt.pl %s -|iconv -c -f utf8;
 +copiousoutput;​ print= docx2txt.pl %s -|iconv -c -f utf8 | lpr;
 +
 +# Otevírání souborů ve formátu **xls** pomocí programu **catdoc** (v repozitáři balík catdoc)
 +application/​vnd.ms-excel;​ xls2csv %s | column -s, -tn; copiousoutput
 +description="​Microsoft Excel";​ nametemplate=%s.xls;​ print= xls2csv %s | lpr;
 +
 +# Otevírání souborů ve formátu **odt** pomocí programu **odt2txt** (v repozitáři balík odt2txt)
 +application/​vnd.oasis.opendocument.text;​ /​usr/​bin/​odt2txt '​%s';​ copiousoutput;​ description="​Open Office Text"; nametemplate=%s.odt;​ print= odt2txt %s | lpr;
 +
 +# Otevírání souborů ve formátu **pdf** pomocí programu **pdftotext** (v repozitáři balík poppler-utils)
 +application/​pdf;​ /​usr/​bin/​pdftotext '​%s'​ -; copiousoutput;​ description="​PDF File"; nametemplate=%s.pdf;​ print= /​usr/​bin/​pdftotext %s | lpr;
 +
 +# Automatické otevírání souborů ve formátu **html** pomocí programu **elinks** (v repozitáři balík elinks)
 +text/html; elinks -dump -force-html %s; nametemplate=%s.html;​ copiousoutput;​ needsterminal; ​ description=HTML Text; namet
 +
 +
 +==== Rekapitulace ====
 +Mutt umožňuje ještě celou řadu dalších funkcí. Po určité době zácviku jej ocení mnohý uživatel linuxu, zejména vzhledem k rychlosti programu.
 +
 +
 +==== Tipy na ovládání====
 +T - označit vše shodující se s ...\
 +D  smazat vše shodující se s ...\
 +D ~= - smazat všechny duplicity ​  
 +;s...nazev složky - přesunout maily do vybrané složky
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​www.abclinuxu.cz/​clanky/​navody/​mutt-jak-zacit|Návod Jak začít s Muttem na ABC Linuxu]]
 +  * [[http://​www.root.cz/​n/​mutt/​|Návod Jak pracovat v Muttu na ROOT.cz]]
 +  * [[http://​www.mutt.org//​|Domovská stránka programu Mutt]]
 +
 +{{page>​úpravy/​grafika}}
 +
 +{{page>​úpravy/​konvence}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)