sdružení:stanovy

Stanovy sdružení

1 Základní ustanovení

 1. Název sdružení je Občanské sdružení Ubuntu pro Českou republiku (dále jen sdružení).
 2. Sdružení sídlí na adrese Sobínská 680/7, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, Česká republika.
 3. Sdružení působí na celém území České republiky. Sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Sdružení vzniká podle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění novel registrací na Ministerstvu vnitra ČR (dále jen ministerstvo).
 5. Sdružení je dobrovolným sdružením ve smyslu Zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. ve znění novel (včetně novely č. 68/1993 Sb.).
 6. Jakákoli změna těchto stanov musí být písemně oznámena příslušnému ministerstvu do patnácti dnů od jejího schválení společně s dvojím vyhotovením textu změny stanov.

2 Činnost sdružení

 1. Sdružení je právnická osoba a právně zastupuje českou komunitu Ubuntu.
 2. Sdružuje uživatele a příznivce operačního systému Ubuntu a jeho oficiálně podporovaných odvozenin (dále jen Ubuntu).
 3. Spolupracuje s českou i mezinárodní komunitou Ubuntu.
 4. Propaguje Ubuntu a další svobodný software a informuje o něm širokou veřejnost.
 5. Zprostředkovává bezplatnou a profesionální podporu uživatelům Ubuntu.
 6. Zajišťuje plnou lokalizaci Ubuntu do českého jazyka a prostředí.
 7. Zajišťuje dostupnost Ubuntu v České republice.
 8. Spolupracuje s jinými sdruženími majícími za cíl podporu svobodného softwaru. Sdružení mohou mezi sebou uzavírat smlouvy o součinnosti k dosažení určitého cíle, popřípadě k uplatňování jiného společného zájmu. K platnosti takovéto smlouvy je třeba písemné formy. Další podrobnosti stanoví zákon č. 83/1990 Sb. ve znění novel (§ 16).
 9. Získává finanční prostředky sloužící k naplňování cílů sdružení, přičemž platí odst. 10.
 10. Sdružení nesmí sledovat dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s Ústavou a zákony České republiky.
 11. Podle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění novel má sdružení právo v souladu s cíli své činnosti se obracet na státní orgány s peticemi (zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním).
 12. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

3 Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let i právnická osoba a to bez ohledu na trvalé bydliště fyzické osoby nebo místo podnikání právnické osoby.
 2. Členství ve sdružení je zcela dobrovolné, přihlášku do sdružení podává tedy budoucí člen sdružení naprosto dobrovolně a zároveň může ze sdružení kdykoliv svobodně vystoupit.
 3. Členství vzniká rozhodnutím výboru o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, datum narození, kontaktní adresu a emailovou adresu a datum podání přihlášky. Člen je povinen jakoukoli změnu údajů uvedených v přihlášce neprodleně oznámit výboru sdružení. Členové sdružení souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Osobní údaje členů sdružení budou využity pouze pro evidenční účely a zároveň budou zabezpečeny před zneužitím třetími osobami.
 4. Členství zaniká
  • doručením oznámení člena o svobodném vystoupení ze sdružení výboru sdružení (písemnou formou poštou anebo (též) elektronickou formou e-mailem)
  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení
  • nezaplacení členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech
  • úmrtím člena sdružení, zánikem právnické osoby, zánikem sdružení
 5. V případě zániku členství
  • člen nemá nárok na vrácení darů a příspěvků poskytnutých ve prospěch sdružení
  • člen přestává být členem všech orgánů sdružení, ve kterých působil
 6. Člen má právo
  • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
  • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
  • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
 7. Člen má povinnost
  • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení
  • dodržovat Code of Conduct
 8. Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení a schválí členská schůze

4 Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou členská schůze, výbor a předseda sdružení.

4.1 Členská schůze
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Informace o termínu a místu konání a navrhovaném programu musí být zveřejněny na webových stránkách sdružení a rozeslány všem členům elektronickou nebo klasickou poštou nejpozději 14 dní před navrhovaným termínem konání.
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů (není-li v těchto stanovách stanoveno jinak).
 3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení, požádá-li o to písemně (a to i elektronicky) jedna třetina členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze
  • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení - k těmto rozhodnutím je zapotřebí dvoutřetinové většiny přítomných členů
  • volí výbor sdružení
  • schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období
  • rozhoduje o vyloučení člena - k tomuto rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny přítomných členů
  • má právo odvolat výbor sdružení - k tomuto rozhodnutím je zapotřebí dvoutřetinové většiny přítomných členů
4.2 Výbor a předseda sdružení
 1. Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je období mezi pravidelnými členskými schůzemi. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.
 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi pravidelnými členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná všem členům sdružení.
 3. Výbor sdružení
  • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení
  • připravuje zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…
  • o své činnosti informuje na internetových stránkách sdružení
 4. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, zastupuje sdružení a jedná (navenek) jeho jménem. Předseda sdružení může písemně pověřit další členy sdružení, kteří mají právo jednat jménem sdružení samostatně, pokud s takovýmto pověřením projeví tito členové písemný souhlas. O uvedeném pověření musí předseda sdružení bez zbytečného odkladu písemně uvědomit výbor sdružení.

5 Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení, zejména pak prodej reklamních a propagačních předmětů, příruček a jiných tiskovin a reklamního prostoru na serverech sdružení.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov.
 3. O využití financí sdružení rozhoduje předseda sdružení se schválením výboru (jednomyslný souhlas).
 4. Hospodaření sdružení nesmí vést k zadlužení sdružení.
 5. Za hospodaření sdružení je plně zodpovědný výbor sdružení.

6 Okolnosti zániku sdružení

 1. Sdružení zaniká podle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění novel
  1. dobrovolným rozpuštěním anebo sloučením s jiným sdružením
  2. pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění
 2. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání.
 3. Při zániku sdružení pravomocným rozhodnutím ministerstva provede jeho majetkové vypořádání podle obchodního zákoníku v platném znění likvidátor určený ministerstvem.
 4. V případě zániku sdružení bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze právnímu nástupci sdružení - neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům tohoto sdružení.
 • Poslední úprava: 2019/03/27 19:26
 • autor: mstanke